Banenafspraak Rivierenland

Banenafspraak Rivierenland

Terugblik en Vooruitblik

Banenafspraak Rivierenland

Over 2021 zijn inmiddels de gegevens over het eerste en tweede kwartaal bekend. Het eerste kwartaal van 2021 kende een daling van de cijfers die gelijk liep met de landelijke trend. De regio staat tot en met de eerste helft van 2021 onverminderd goed voor.

De daling van cijfers banenafspraak in het eerste kwartaal in Rivierenland die conform de landelijke trend was, heeft zich zowel bij het aantal banen als het aantal personen in Q2 gekeerd.

Deze regionale analyse is gebaseerd op de gegevens van de publicatie banenafspraak van UWV[1]. De arbeidsmarktregio Rivierenland is relatief goed door het Coronajaar gekomen, bij de uitbraak van de pandemie in Nederland stabiliseerden de cijfers in de banenafspraak. Het aantal personen is vanaf het tweede kwartaal van 2020 weer gaan stijgen. Het aantal banen bleef gemiddeld landelijk min of meer gelijk terwijl in de regio Rivierenland in 2020 sprake was van groei. Na de extra beperkende maatregelen van medio december 2020 is er in het eerste kwartaal van 2021 een duidelijke daling opgetreden.

In Q2 is er weer een positieve trend waar te nemen. Er zijn 39 banen bijgekomen ten opzichte van Q1.

[1] https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/dashboards/banenafspraak

Daling aantal flexbanen

De regio staat er onverminderd goed voor. De indicatieve doelstelling[1], voor eind dit jaar voor de arbeidsmarktregio bepaald op 1880 banen, is al ruimschoots behaald, momenteel zijn er 2337 banen.

Het merendeel van die banen zit in de marktsector (1595) tegenover een klein aandeel reguliere banen bij de overheid (128). Opmerkelijk is de afname van het aantal flexibele banen. Dat aantal zit met 614 banen op het laagste aantal sinds Q3 2016. Toen waren er 530 flexbanen.

[1] https://www.stvda.nl/-/media/stvda/downloads/publicaties/2020/20201103-garantiebanen-regionaal-overzicht.pdf

Regio Deal / Strategische agenda Onderwijs & Arbeidsmarkt Rivierenland

Regio Deal / Strategische agenda Onderwijs & Arbeidsmarkt Rivierenland

Terugblik en Vooruitblik

Regio Deal / Strategische agenda Onderwijs & Arbeidsmarkt Rivierenland

In 2021 is de  aanvraag Regio Deal toegekend aan Rivierenland.

Voor RW-POA betekent dit dat de partners afgelopen jaar aan de slag konden met de ontwikkeling van de strategische agenda Onderwijs & Arbeidsmarkt Rivierenland 2021-2025. De ambitie is een toekomstbestendige arbeidsmarkt, waar alle mensen hun talenten benutten, zich blijven ontwikkelen en kunnen meedoen, en waar bedrijven over voldoende en passend gekwalificeerde medewerkers kunnen beschikken.

In de periode februari tot mei ontwikkelden de partners samen de ambities, speerpunten en resultateninhoud van de agenda.

In juni werd vervolgens de agenda Onderwijs en Arbeidsmarkt Rivierenland 2021-2025 vastgesteld en  meteen aansluitend daarop de uitvoeringsagenda vormgegeven. Een belangrijke vraag daarbij: welke acties geven we een impuls? De eerste sessie vond plaats nog voor de zomerperiode. De maanden september en oktober werden benut voor het toetsen van de opbrengsten.

In december 2021 werd tenslotte de hoofdlijnen van het uitvoeringsplan vastgesteld. Benieuwd naar de strategische agenda? Deze is via de volgende link te lezen:

Het uitvoeringsplan van de strategische agenda kunt u hier lezen:

Begroting RW-POA Rivierenland voor 2022Met de toenemende dynamiek op de arbeidsmarkt wordt ook het begrotingsproces complexer. We hebben te maken met gefragmenteerde subsidiesysteem, versnipperde geldstromen vanuit Europa, het Rijk en uit de provincie Gelderland. De uitdaging hierbij is: hoe houd je de begroting toegankelijk en leesbaar? In 2021 is gewerkt aan een nieuwe opzet van de begroting, passend bij de toegenomen dynamiek en complexiteit.

Ondanks de uitdagingen is de begroting voor 2022 sluitend.  Twee belangrijke uitgangspunten zin hierbij gerealiseerd:

  • Programma’s, projecten en bedrijfskosten programmabureau zijn budgetneutraal gefinancierd;
  • Geen subsidies/kostenbijdrage benodigd van gemeenten en derden

Organiserend vermogen Techniekpact

Organiserend vermogen Techniekpact

Terugblik en Vooruitblik

Organiserend vermogen Techniekpact

Om Rivierenland toekomstbestendig te maken, is het van groot belang om voldoende vakbekwame technici te hebben. Techniek is één van de grootste motoren van de economische welvaart. De vraag naar kennis over en vaardigheden voor toepassing van techniek in niet-technische beroepen neemt de komende jaren alleen maar toe. Regio in Beeld van UWV (november 2021) laat zien dat er een blijvende krapte in Rivierenland is voor beroepen in onder andere de ICT en techniek.

In 2021 heeft programmabureau RW-POA Rivierenland in samenwerking met Platform Techniek een aanvraag voor subsidie Onderwijs en Arbeidsmarkt ingediend bij Provincie Gelderland.

Het project betreft het coördineren en uitvoeren van activiteiten die bijdragen aan de uitvoering van het Gelders Techniekpact. Het doel van dit project is door middel van verschillende activiteiten de instroom en doorstroom in techniek in Rivierenland te bevorderen.

Zo heeft het Platform Techniek  dit jaar leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs in aanraking gebracht met techniek met als doel hen te interesseren voor een opleiding in de techniek. Ook heeft het Platform Techniek hybride techniekdocenten geworven voor o.a. de nieuwe opleiding MBO-4 Smart Building en voor technieklessen op vmbo-scholen. RW-POA Rivierenland heeft breed ingezet op het onder de aandacht brengen van LLO en aanverwante regelingen.

Daarnaast zijn diverse filmportretten van hybride docenten gerealiseerd om hybride docentschap in techniek te promoten en heeft RW-POA deelgenomen aan de overleggen en het netwerk van het Platform Techniek Rivierenland om de netwerken continue met elkaar te blijven verbinden en uit te bouwen.

Vooruitblik 2022:

Voor het jaar 2022 en 2023 is reeds een aanvraag voor de subsidie Onderwijs en Arbeidsmarkt ingediend bij de provincie Gelderland. We willen voortborduren op de reeds ingezette activiteiten, maar we hebben ook nieuwe activiteiten voorgesteld. Zo willen we de in 2020 en 2021 gerealiseerde filmportretten meer onder de aandacht brengen via diverse communicatiekanalen. Ook zal Platform Techniek ondersteuning aanbieden bij ontwerpen van projectonderwijs Smart Building of via thema Duurzaamheid met onderdeel ‘Ontwerp je eigen Tiny House’ met 3D-workshop en VR-beleving. Hierbij wordt aangesloten bij actuele thema’s zoals klimaatverandering en woningtekort, wat mogelijk weer leidt tot meer enthousiasme voor techniek.

Perspectief op Werk

Perspectief op Werk

Terugblik en Vooruitblik

Perspectief op Werk

Werkgeversorganisaties, gemeenten, UWV, MBO-raad en de ministeries OCW en SZW hebben in 2019 met de intentieverklaring Perspectief op Werk de arbeidsmarktregio’s opgeroepen om een gezamenlijk regionaal actieplan te formuleren. Het ministerie SZW heeft hiervoor destijds € 2 miljoen per arbeidsmarktregio beschikbaar gesteld voor de periode van twee jaar (2019-2021). In 2019 heeft RW-POA Rivierenland de doe-agenda voor Perspectief op Werk vastgesteld. In de periode 2019-2021 hebben 17 projecten gelopen om kansen op de arbeidsmarkt optimaal te benutten.

Voor een aantal projecten heeft COVID-19 gevolgen gehad voor het (tijdig) behalen van de beoogde resultaten. Projecten hebben zich veerkrachtig getoond door te kijken naar wat wél mogelijk is. En met resultaat!

De ambitie van het project ‘Doorontwikkeling groepsaanpak werkzoekenden en schulden’ bestond bijvoorbeeld uit het uitbreiden van de doelgroep voor de training ‘Omgaan met minder budget’ en verbinding leggen met werkgevers. De doelgroep rondom het thema is niet alleen uitgebreid, maar er is ook een praatkaart ontwikkeld voor werkcoaches. Daarnaast is samenwerking tussen de werkcoaches en de schuldhulpverleners bij financiële problemen een vast onderdeel van de dienstverlening geworden.

De ‘Doorontwikkeling van de leerwerkroutes’ voor de ICT-branche heeft zich dit jaar juist vertaald in de ontwikkeling van een assessment. Dit assessment is inmiddels een standaard onderdeel van de leerwerkroute ICT. Ook heeft het project – boven verwachting – 24,62 % meer werkzoekenden een leerwerkplek kunnen bieden. Het project ‘Voorschakel taaltrajecten’ heeft bij maar liefst 92 % van de statushouders en analfabeten gezorgd voor een verhoging van het taalniveau. Een aantal kandidaten is zelfs gegroeid naar een hoger taalniveau dan verwacht. Chapeau!

Voor een overzicht van alle projecten van Perspectief op Werk , klik hier >>

Vooruitblik 2022:

Komend jaar kunnen alle ambities en resultaten worden teruggevonden in de eindrapportage Perspectief op Werk 2019 – 2021. Er volgt dan ook een praatplaat waarin we laten zien welke projecten nu zijn geborgd en wat we kunnen leren van (de resultaten van) deze projecten.

All In Werkgeversprijs / maand van de 1000 voorbeelden

All In Werkgeversprijs / maand van de 1000 voorbeelden

Terugblik en Vooruitblik

All In Werkgeversprijs / maand van de 1000 voorbeelden

De uitreiking van de All-in Werkgeversprijs is verbonden aan de landelijke Maand van de 1000 voorbeelden die vanuit VNO-NCW wordt georganiseerd. In november 2021 werd de Maand van de 1000 Voorbeelden gevierd. Door het hele land organiseerden WSP’s, gemeenten, regionale werkgeversverenigingen, bedrijfskringen, individuele werkgevers en andere inclusiepartners evenementen rond de banenafspraak. Ook In Rivierenland werden inclusieve werkgevers in het zonnetje gezet. In 2022 zal de All-in Werkgeversprijs wederom worden uitgereikt.

Op 30 juni worden de winnaars bekend gemaakt. U kunt nu al een werkgever nomineren. Alle werkgevers die gevestigd zijn in Rivierenland en in de dagelijkse praktijk laten zien dat ze als inclusief werkgever actief zijn, komen in aanmerking voor de All-in Werkgeversprijs. Nomineer nu>>

Tijdens de uitreiking van de All-in Werkgeversprijs werden in alle Rivierenlandse gemeenten de meest inclusieve werkgevers van dat jaar in het zonnetje gezet. Deze worden gekozen door middels van een open stemming waar alle Rivierenlanders hun stem kunnen uitbrengen, aangevuld met een oordeel van een deskundige jury Het streven was om in maart 2021 wederom een uitreiking van de All-in Werkgeversprijs te organiseren in Rivierenland. Wegens COVID-19 heeft deze uitreiking helaas niet plaats kunnen vinden.

Wel is ervoor gekozen om inclusieve werkgevers in Rivierenland digitaal in het zonnetje te zetten tijdens de Maand van de 1000 voorbeelden in november 2021. Iedere week in november is er een nieuwsbrief verzonden naar het netwerk van RW-POA Rivierenland met hierin een link naar een filmportret. Dit waren filmportretten van Van Zandwijk Transportmaterieel uit Ammerzoden, Simon Loos, H&S Coldstores en Zorgcentra de Betuwe.

Tijdens de uitreiking van de All-in Werkgeversprijs werden in alle Rivierenlandse gemeenten de meest inclusieve werkgevers van dat jaar in het zonnetje gezet. Deze worden gekozen door middels van een open stemming waar alle Rivierenlanders hun stem kunnen uitbrengen, aangevuld met een oordeel van een deskundige jury Het streven was om in maart 2021 wederom een uitreiking van de All-in Werkgeversprijs te organiseren in Rivierenland. Wegens COVID-19 heeft deze uitreiking helaas niet plaats kunnen vinden.

Wel is ervoor gekozen om inclusieve werkgevers in Rivierenland digitaal in het zonnetje te zetten tijdens de Maand van de 1000 voorbeelden in november 2021. Iedere week in november is er een nieuwsbrief verzonden naar het netwerk van RW-POA Rivierenland met hierin een link naar een filmportret. Dit waren filmportretten van Van Zandwijk Transportmaterieel uit Ammerzoden, Simon Loos, H&S Coldstores en Zorgcentra de Betuwe.

In de filmportretten hebben we werknemers laten zien die vallen onder de banenafspraak. Werkgever en werknemers vertellen over hun ervaringen en ook vertelt Werkzaak over het bemiddelingsproces. Daarnaast is in deze nieuwsbrief aandacht gevraagd voor de podcast van Werkzaak. In deze podcastserie gaan een ondernemer en een werkzoekende met twee presentatoren in gesprek over hoe zij de arbeidsmarkt in de regio beleven. Zij vertellen in de podcasts over zichzelf, hun successen, (overwonnen) uitdagingen en wat inclusie voor hen betekent. 

Het streven is dat in 2022 de uitreiking van de All-in Werkgeversprijs weer fysiek kan worden uitgereikt.

Online Banenmarkt / Talent Event

Online Banenmarkt / Talent Event

Terugblik en Vooruitblik

Online Banenmarkt / Talent Event

In januari 2021 vond de eerste Online Banenmarkt Rivierenland plaats en in december de laatste van dit jaar. Deze ‘coronaproof’ banenmarkt (voorheen het fysieke ‘Talent Event’) werd georganiseerd door het UWV en Werkzaak Rivierenland. Werkgevers en werkzoekenden werden samengebracht op LinkedIn via de LinkedInpagina ‘Online Banenmarkt Rivierenland’.

Het concept van de Banenmarkt werkte als volgt:

  • Als lid van deze groep konden vacatures en oproepen gedeeld worden, waarop werkzoekenden direct konden reageren.
  • Er kon rechtstreeks contact worden opgenomen met de werkzoekenden via LinkedIn. Dit hoeft dus niet via Werkzaak of UWV.
  • De adviseurs keken mee met de geplaatste vacatures. Wanneer zij een geschikte kandidaat vonden, attendeerden zij de werkgever hierop.

Om de Online Banenmarkt Rivierenland een impuls te geven is in 2021 het idee ontstaan  workshops te verzorgen voor deelnemers aan de Online Banenmarkt Riviernland.  Zo is er in oktober 2021 van dit jaar een workshop gegeven aan werkgevers over financiële regelingen op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en zijn werkzoekenden getraind in het profileren op social media.

Vooruitblik 2022:

Komend jaar willen we meer zicht hebben op de wens van de werkgever, zodat kan worden ingespeeld op hun behoefte als het gaat om het aantrekken en behouden van personeel. Is de Online Banenmarkt in de huidige vorm hier een antwoord op, of hebben zij behoefte aan meer informatie over bijvoorbeeld het Rivierenlandse opleidingsaanbod? Een eerste brainstormsessie met werkgevers staat al gepland in januari van 2022.