Regionale aanpak jeugdwerkloosheid

sep 8, 2021 | Nieuws

Jongeren zijn degenen die onze toekomstige welvaart moeten opbouwen in een vergrijzende samenleving. Daarom zijn jongeren een belangrijke economische kracht voor de regio. Jongeren brengen nieuwe skills, dragen bij aan innovatie en zijn belangrijke consumenten. Investeren in jeugdwerkloosheid loont dan ook.

Actieplan jeugdwerkeloosheid Rivierenland

De  derde bouwstenen van het pakket aan steun- en herstelmaatregelen is gericht op de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Het programmabureau van RW-POA Rivierenland in het eerste halfjaar van 2021 in samenwerking met een externe projectleider en verschillende regionale onderwijs- en arbeidsmarktpartners (vanuit de projectgroep kwetsbare jongeren) gewerkt aan de ontwikkeling van een regionaal actieplan voor Rivierenland. De betrokken partners zijn onder andere het RMC, scholen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs, Helicon, ROC Rivor, S-BB, de gemeenten, UWV, Werkzaak Rivierenland, Leerwerkloket Rivierenland, jongerenorganisaties en betrokkenen vanuit het regionale transformatiefonds.

In het plan wordt voortgebouwd op succesvolle bestaande initiatieven en projecten in Rivierenland die er toe doen. Dit doen we door in te zetten op verbinding en samenhang met een duidelijke focus op de belangrijkste aandachtspunten én op het versterken van de al aanwezige energie en kracht in de bestrijding van de jeugdwerkloosheid.

Het plan is tijdens het Bestuurlijk Overleg van 24 juni 2021 door de partners van RW-POA Rivierenland vastgesteld. In september gaan de betrokken partners middels werksessies aan de slag om het strategische regionale actieplan verder invulling te geven zodat er zo snel mogelijk gestart kan worden met de uitvoering.