WSP Rivierenland en NLwerktaanwerk organiseren een event voor werkgevers die zoeken naar personeel.

WSP Rivierenland en NLwerktaanwerk organiseren een event voor werkgevers die zoeken naar personeel.

WSP Rivierenland en NLwerktaanwerk organiseren een event voor werkgevers die zoeken naar personeel.

Op 26 juni doen werkgevers inspiratie op voor hun arbeidsmarktvraagstukken tijdens de speciale XXL Speeddate editie van WSP Rivierenland. Er zijn 3 verschillende workshops georganiseerd.

 • Effectief communiceren met buitenlandse werknemers
 • ‘Op naar de 125.000 banen’
 • Werven over de grens

De workshops duren van 12:00 tot 13:00 uur. We sluiten de workshops af met een heerlijke lunch. De speeddates beginnen om 14:00 uur en duren tot 16:00 uur.

Wil je bij een van de drie workshops aanwezig zijn? Aanmelden is gratis en kan via Werkgeversservicepunt-Werkzaak-Rivierenland@uwv.nl

Zien we jou op woensdag 26 juni?

RW-POA Rivierenland

Burgemeester van Lidth de Jeudelaan 3

Postbus 137 | Tiel

info@rwpoa.nl

Proces vorming Regionaal Werk Centrum Rivierenland

Proces vorming Regionaal Werk Centrum Rivierenland

Proces vorming Regionaal Werk Centrum Rivierenland

Scenario’s Regionaal Werk Centrum

De kwartiermaker voor het Regionaal Werk Centrum (RWC), Maaike van Leeuwestijn, is begin april gestart. Het doel van de inzet van de kwartiermaker is door een inhoudelijke verkenning en het concretiseren van de reeds bekende informatie rondom het RWC meerdere scenario’s voor het RWC op te stellen. In de scenario’s is aandacht voor onder andere afspraken over governance, een meerjarenagenda, financiën, services/dienstverlening, locatie, communicatie en landelijke trends. Belangrijk onderdeel van de opdracht is om wat regionaal goed werkt te behouden of door te ontwikkelen.  

De scenario’s worden in oktober gepresenteerd in het Bestuurlijk Overleg waarna het bestuur een definitieve keuze voor een scenario zal maken.

Proces richting Bestuurlijk Overleg

Het proces van de verkenning ziet er als volgt uit:

 • Kennismaking en inhoudelijke gesprekken met betrokken partners | April – Juni
 • Informatiebijeenkomsten en webinars ministerie SZW en Landelijke Programmaraad naar aanleiding van de Kamerbrief van 26 april 2024 | vanaf mei
 • Werkbezoeken reeds bestaande RWC’s | Juni – juli
 • Uitwerking input stakeholders, werkbezoeken en informatie SZW/programmaraad | Juni – augustus
 • Concept scenario’s | Augustus
 • Presentatie concept scenario in extra bestuurlijk overleg | September
 • Presentatie definitieve scenario’s in bestuurlijk overleg | Oktober

Informatie via RW-POA Nieuwsbrief

Middels deze nieuwsbrief houden we u periodiek op de hoogte van de ontwikkelingen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met Maaike van Leeuwestijn via vanleeuwestijn@rwpoa.nl.

Voor meer informatie over het Regionaal Werk Centrum en de Kamerbrief: www.samenvoordeklant.nl

RW-POA Rivierenland

Burgemeester van Lidth de Jeudelaan 3

4001 VK Tiel | Postbus 137

4000 AC Tiel

info@rw-poarivierenland.nl

Kwikstart: gemeente Tiel en studenten ROC Rivor werken samen aan filmpjes met animaties

Kwikstart: gemeente Tiel en studenten ROC Rivor werken samen aan filmpjes met animaties

Kwikstart: gemeente Tiel en studenten ROC Rivor werken samen aan filmpjes met animaties

Wat is Kwikstart?
Als jongeren 18 worden, moeten ze veel zaken zelf regelen. Verzekeringen, studiefinanciering aanvragen, een woning zoeken en inkomsten en uitgaven bijhouden bijvoorbeeld. De website en app Kwikstart biedt jongeren landelijke én lokale informatie over bijvoorbeeld jeugdzorg, gezondheid, wonen, onderwijs en werken. Gemeentes kunnen Kwikstart in hun eigen website opnemen, speciaal voor jongeren. Meer dan 100 Nederlandse gemeenten zijn aangehaakt op Kwikstart.

Gemeente Tiel wilde Kwikstart graag opnemen in hun informatievoorziening naar jonge burgers, maar vroeg zich af of de informatie voldoende aansluit bij de doelgroep die bestaat uit jongeren tussen de 16 en 27 jaar. In de toekomst starten ook andere Rivierenlandse gemeenten met het uitrollen van Kwikstart. Vanaf juni start bijvoorbeeld Zaltbommel.

Het invoeren in Kwikstart is heel makkelijk, het resultaat is gelijk te zien online en aanpassingen zijn zo gedaan. Ik hoop dat Tielse jongeren veelvuldig de app gaan gebruiken en dat ze de info vinden die ze zoeken.”

Esther Coumans, webredacteur gemeente Tiel.

Analyse en brainstorm met studenten ROC Rivor
RW-POA Rivierenland zocht contact met studenten van ROC Rivor (de doelgroep) voor een paneldiscussie en onderzoek. Mediavormgeving studenten en marketing & communicatie studenten hebben naar de website gekeken en feedback gegeven. Zowel op de websiteteksten als op de huidige animatiefilmpjes . De feedback is teruggeven aan het landelijke projectteam van Kwikstart

 Filmopnames in Digilab studio

De resultaten leidden tot een nieuwe aanpak waarbij als aanvulling op de teksten filmpjes met animaties worden toegevoegd met jongeren in de hoofdrol.

Samen met studenten en docenten van Digilab Rivierenland werd een pilot opgenomen in de opnamestudio van ROC Rivor.

Landelijk project

Het landelijke projectteam van Kwikstart is enthousiast over de aanpak en samenwerking met ROC studenten en het Digilab Rivierenland. Als de pilot slaagt, zou het project een landelijke spin-off kunnen krijgen.

RW-POA Rivierenland

Burgemeester van Lidth de Jeudelaan 3

4001 VK Tiel | Postbus 137

4000 AC Tiel

info@rw-poarivierenland.nl

Analyse kwartaalrapportage Banenafspraak Q4 2023 Arbeidsmarktregio Rivierenland

Analyse kwartaalrapportage Banenafspraak Q4 2023 Arbeidsmarktregio Rivierenland

Analyse kwartaalrapportage Banenafspraak Q4 2023 Arbeidsmarktregio Rivierenland

Deze analyse is een aanvulling op de UWV Regionale kwartaalrapportage Banenafspraak zoals weergegeven via dashboard Banenafspraak1 en gaat specifiek over de gegevens van de Arbeidsmarktregio Rivierenland.

Het aantal banen is in het laatste kwartaal van 2023 licht gestegen, ook het aantal personen in het doelgroepregister steeg licht terwijl het aantal werkzame personen licht is gedaald. Over het gehele jaar 2023 is er wel een stijging van het aantal werkzame personen, namelijk 31.

Het totaal aantal banen stijgt in Rivierenland licht maar er is duidelijk een afvlakking zichtbaar als we het afzetten tegen de sterkere stijging in de periode tot eind 2019. In de regio ligt het resultaat nog boven de indicatieve taakstelling zoals die door de Stichting van de Arbeid voor de verschillende regio’s is gemaakt 2 .

Die taakstelling zal in 2024 omhoog gaan met 139 banen tot 2390. Met 2565 was dat aantal eind 2023 ook al ruimschoots behaald.

Het aantal werkzame personen is in absoluut aantal licht gedaald, als percentage van het totaal aantal personen in de doelgroepregister is het al langere tijd redelijk stabiel. De stijging van het aantal werkzame personen volgt al enkele jaren de langzame stijging van het aantal personen in het doelgroepregister.

Dit is een trend die we ook landelijk waarnemen. Het percentage blijft gelijk. De vraag is hoe dit komt. Het lijkt er op dat een stabiele groep mensen al langere tijd in het doelgroepregister staat maar niet aan het werk komt.

RW-POA Rivierenland

Burgemeester van Lidth de Jeudelaan 3

4001 VK Tiel | Postbus 137

4000 AC Tiel

info@rw-poarivierenland.nl

Het hoofdlijnenakkoord, een korte samenvatting

Het hoofdlijnenakkoord, een korte samenvatting

Het hoofdlijnenakkoord, een korte samenvatting

Sinds vorige week ligt het hoofdlijnenakkoord 2025-2028 op tafel.

Wat beogen de partijen PVV, VVD, NSC en BBB en welke effecten heeft het akkoord op het regionale onderwijs- en arbeidsmarktbeleid? RW-POA Rivierenland maakte een beknopte samenvatting. De teksten zijn soms één-op-één overgenomen uit het akkoord. Niet volledig maar wellicht handig voor het overzicht. Onderin vindt u ook de link naar het analyse van de VNG en de reactie van de G 40. Inmiddels heeft het CPB de het akkoord ook doorgerekend. Zie hiervoor de CPB analyse.

Bestaanszekerheid en koopkracht

Er zijn nu maatregelen nodig die mensen direct merken in de portemonnee, waardoor ze meer loon naar werken krijgen. Maatregelen die gericht zijn op zekerheid en meedoen op de arbeidsmarkt, die niet verder nivelleren en tegelijkertijd (kinder-)armoede in Nederland voorkomen. Daarnaast zijn er maatregelen nodig die inhouden dat meer werken ook betekent dat mensen erop vooruitgaan, met specifieke aandacht voor werkenden met een middeninkomen.

 • Zekerheid op de arbeidsmarkt wordt gestimuleerd, bijvoorbeeld voor echte zelfstandigen (zzp’ers) in het zelfstandigenbeleid en door regulering van de uitzendsector. Daarnaast wordt gestreefd naar meer vaste contracten voor werknemers.
 • Stapsgewijs wordt gewerkt aan verbeteringen in de sociale zekerheid, fiscale regelingen en de toeslagen, zodat werken meer loont. Wetgeving wordt voorbereid voor een hervorming van het toeslagen- en belastingstelsel.
 • Koopkracht en lastenverlichting voor werkende middeninkomens. Het doel van de lastenverlichting is dat middeninkomens hier optimaal baat bij hebben en dat de lastenverlichting duidelijk zichtbaar is voor huishoudens. Om dit te bewerkstelligen wordt bijvoorbeeld een derde belastingschijf in de inkomstenbelasting geïntroduceerd. Dit is zichtbaarder dan aanpassingen in de arbeidskorting of algemene heffingskorting.
 • Een knelpuntenaanpak voor specifieke groepen onder het bestaansminimum, onder wie werkende armen.

Arbeidsmigratie

 • Het is hard nodig grip te krijgen op arbeidsmigratie. Arbeidsmigratie is nodig voor onze economie en ondernemers, maar het is nodig kritisch te blijven op wie wij nodig hebben en wie ons nodig heeft. Er komt een afwegingskader voor de vestiging van nieuwe bedrijven, in relatie tot de benodigde arbeidsmigranten, ruimte en energie.
 • Om arbeidsmigratie tegen lage lonen en onder slechte arbeidsomstandigheden te beperken worden maatregelen getroffen.

Sociale zekerheid

 • Hervorming WW. Het hoofdlijnenakkoord bevat het voornemen de WW te hervormen. De wijze waarop dit wordt vormgegeven is onderdeel van de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord. De hervorming kan bestaan uit het verlengen van de opzegtermijn arbeidscontracten in combinatie met een poortwachterstoets WW bij het UWV en of een verkorting van de WW-duur tot 18 maanden.

Human capital

 • De beschikbaarheid van talent, versterking van de kenniseconomie, innovatie, en (digitale) infrastructuur krijgen prioriteit.

Regio

 • Er wordt geïnvesteerd in structurele samenwerking met de regio. De bestaande regiodeals worden in overleg met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en decentrale overheden uitgebouwd tot strategische investeringsagenda’s met afspraken over wonen, bereikbaarheid, onderwijs en economie (talent). Belangrijke gezamenlijke programma’s zoals het ‘Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid’ en ‘Elke Regio Telt’, worden doorgezet.

Onderwijs

 • Voor de bekostiging van het hoger onderwijs stappen we deels over naar capaciteitsbekostiging om met krimpende studentenaantallen opleidingen, die voor de arbeidsmarkt of de regio belangrijk zijn, overeind te houden.
 • In het basisonderwijs is er met het oog op de vervolgopleidingen aandacht voor zowel het praktisch onderwijs, onder meer het mbo, als het theoretisch onderwijs. In het mbo wordt meer aandacht gegeven aan de aansluiting op de arbeidsmarkt.
 • We hebben aandacht voor passend en speciaal onderwijs.

Personeelstekorten in maatschappelijke sectoren

Krapte arbeidsmarkt wordt o.a. benoemd bij, woningbouw, energietransitie, zorg, onderwijs. Dit leidt tot de onderstaande afspraken:

 • Zorg: Het aanpakken van de personeelskrapte in de zorg heeft grote prioriteit. Daarom wordt het aantrekkelijker gemaakt om in de zorg te werken, door middel van meer autonomie, loopbaanperspectief, goede arbeidsvoorwaarden en beperking van regeldruk en van administratieve lasten, bijvoorbeeld door meer innovaties. Gestimuleerd wordt dat personeel in loondienst eerste keuze krijgt bij roosterindeling.
 • Zorg: Terugdraaien intensivering zorgarbeidsmarktbeleid. Vanaf 2022 is er 130 miljoen euro beschikbaar aan extra middelen voor het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ). Deze maatregel draait de intensivering terug per 2026.
 • Onderwijs: Bevorderen van meer zijinstroom, meer voltijds werken, meer mannen voor de klas door in de pabo losse opleidingen voor het jonge en oude kind te introduceren, meer zeggenschap geven aan de leerkracht en regeldruk en administratielast fors verlagen.

  Uit de VNG analyse

  RW-POA las de VNG analyse en haalde hier de volgende citaten uit. Voor de volledige tekst, kijk op de VNG analyse

   “Verder vinden we het positief dat er aandacht is voor de krapte op de arbeidsmarkt en de impact ervanop zowel het economisch verdienvermogen als het realiseren van grote opgaven zoals de woningbouw en energietransitie.

  De beschikbaarheid van talent en het stimuleren van een kenniseconomie krijgt zelfs

  prioriteit in het economisch beleid. Daarbij blijft echter onduidelijk “hoe” hier op ingezet zal worden. Ook valt op dat er in de budgettaire bijlage hiervoor geen middelen zijn opgenomen, sterker nog er wordt bezuinigd op maatregelen hiervoor”.

  • Er zijn geen expliciete middelen/investeringen in om- en bijscholing, arbeidsbesparendeinnovaties, of andere human capital gerelateerde thema’s benoemd.
  • Het nationaal groeifonds (rondes 4 en 5 komen te vervallen) verdwijnt – waarvoor veel human capital gerelateerde voorstellen in voorbereiding waren -,
  • De intensivering van de TAZ wordt teruggedraaid vanaf 2026;
  • Het fonds voor onderzoek en wetenschap wordt bezuinigd met € 1,1 miljard.

  Voor de volledigheid

  Voor de volledigheid vindt u hieronder de linkjes naar het hoofdlijnenakkoord, de doorrekening van het CPB en de twee documenten waaruit wordt geciteerd in de teksten.

  RW-POA Rivierenland

  Burgemeester van Lidth de Jeudelaan 3

  4001 VK Tiel | Postbus 137

  4000 AC Tiel

  info@rw-poarivierenland.nl