Banenafspraak

Mensen met een arbeidsbeperking hebben vaak moeite om een baan te vinden. De wens is om deze mensen zoveel mogelijk een baan bij een ‘gewone’ werkgever te geven. Daarom is er door het Kabinet gezamenlijk met organisaties voor werkgevers en werknemers de banenafspraak opgesteld.

Banenafspraak en quotumregeling

Mensen met een arbeidsbeperking hebben vaak aanpassingen op hun werkplek of extra begeleiding nodig. Daardoor vinden zij lastig een baan en kwamen zij in het verleden vooral in sociale werkplaatsen terecht. Begin 2026 moeten er in totaal 125.000 banen zijn bijgekomen voor mensen met een arbeidsbeperking, waarvan 25.000 banen in de overheidssector.

Dit heet de banenafspraak. Het kabinet heeft deze afspraak gemaakt met organisaties voor werkgevers en werknemers (sociale partners). Ieder jaar moeten de werkgevers zorgen voor een bepaald aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Als de werkgevers in een sector de afgesproken aantallen in een jaar niet halen, gaat de quotumregeling in.

Doelgroep van de banenafspraak

De doelgroep voor de extra banen is:

  • Mensen die onder de Participatiewet vallen en die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen;
  • (Voormalige) leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro) die zich schriftelijk hebben aangemeld bij UWV;
  • Mensen met een Wsw-indicatie (sociale werkvoorziening);
  • Wajongers met arbeidsvermogen;
  • Mensen met een Wiw-baan of ID-baan.
Doelgroep banenafspraak in doelgroepregister

De mensen voor wie de banen zijn bestemd komen in het doelgroepregister. UWV beheert dit register. Als een werkgever iemand uit het doelgroepregister in dienst neemt? Dan telt deze baan mee voor de banenafspraak en de quotumregeling.

Gemeente of UWV stelt vast of iemand tot doelgroep behoort           

Mensen die onder de Participatiewet vallen, kunnen op 3 manieren in het doelgroepregister komen:

  • Het UWV heeft vastgesteld dat ze tot de doelgroep banenafspraak horen;
  • De gemeente heeft vastgesteld dat iemand die onder de Participatiewet valt,op de werkplek een loonwaarde onder het wettelijk minimumloon (WML) heeft. Dit heet de Praktijkroute.
  • Het UWV neemt leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en Praktijkonderwijs zonder beoordeling op in het doelgroepregister als zij zich schriftelijk hebben aangemeld.
Regionale Werkbedrijven begeleiden naar werk

In een regionaal Werkbedrijf (ook in Rivierelnad) werken gemeenten samen met UWV, werkgevers, vakbonden en scholen uit 1 arbeidsmarktregio. Deze partijen maken samen afspraken over de begeleiding van mensen met een beperking naar een baan. Zo kunnen gemeenten binnen een arbeidsmarktregio deze begeleiding opstarten en uitvoeren.

Daarnaast kunnen de Werkbedrijven afspraken maken voor werkgevers in dezelfde regio. Bijvoorbeeld over 1 vast één loket voor informatie en advies op maat. Of over het aanmelden van vacatures voor de doelgroep banenafspraak arbeidsgehandicapten.

Opgave voor Rivierenland
Voor de regio Rivierenland ziet de opgave er voor de komende jaren als volgt uit. Deze loopt door tot en met 2026 voor marktwerkgevers en 2024 voor overheidswerkgever (= overheid en onderwijs).

De werkgevers in de overheidssector (ook die van Rivierenland) hebben samen de landelijke doelstelling van 6.500 banen eind 2016 niet gehaald. Het kabinet is daarom overgegaan tot activering van de quotumregeling voor de sector overheid. Als een werkgever niet heeft voldaan aan het opgelegde quotumpercentage voor 2019, volgt voor 1 november 2020 de heffing. De regering deactiveert de wet als de overheidswerkgevers de aantallen de komende jaren wel halen. Overheidswerkgevers krijgen tot en met 2019 de tijd om de afgesproken aantallen te halen.

De quotumregeling geldt voor alle overheidswerkgevers met 25 werknemers of meer. De quotumheffing bedraagt €5.000 per niet ingevulde arbeidsplaats van 25,5 uur.

Ten gevolge van de activering geldt overigens niet langer de opgave (zie opgave hierboven) maar een quotumpercentage. Voor 2018  bedraagt dat percentage 1,93% van de totale loonsom. Het percentage voor de quotumregeling stijgt met de groei van de banen uit de banenafspraak en loopt tot en met 2024 op tot 3,09%.