Dichterbij dan je denkt

Dichterbij dan je denkt

Terugblik en Vooruitblik 2022 – 2023

Dichterbij dan je denkt

In de afgelopen periode is er op de arbeidsmarkt landelijk een krapte aan personeel in vrijwel alle sectoren ontstaan. Deze krapte leidt landelijk, maar ook binnen de regio, tot verschillende problemen. Zo belemmert de krapte de bedrijfsvoering van veel organisaties en leidt het tot het uitstel van diensten en leveringen. Ook bemoeilijkt de krapte het werken aan verscheidene maatschappelijke opgaven en transities.

Actieplan

Om de krapte op de arbeidsmarkt te kunnen bestrijden, heeft de Rijksoverheid het actieplan ‘Dichterbij dan je denkt’ ontwikkeld. Vanuit dit actieplan krijgt iedere arbeidsmarktregio, waaronder Rivierenland, €500.000,- om de inzet van onbenut arbeidspotentieel te vergroten. Van dit bedrag is regionaal €100.000,- beschikbaar gesteld om verschillende doelgroepen onbenut arbeidstalent aan te spreken, dit in lijn met een landelijke communicatiecampagne.

Regionale projecten: impulsgelden

Daarnaast is er vanuit het regionale actieplan het komende jaar €350.000,- aan impulsgelden beschikbaar gesteld voor projecten die een bijdrage leveren aan de match tussen werknemers en werkgevers in Rivierenland. Ook hierbij staat het beter benutten van onbenut talent centraal.

Regionaal zetten we in op vier kanssectoren: agribusiness, logistiek & transport, techniek en zorg. Ingediende projecten moeten een bijdrage leveren aan minimaal één van de drie sporen uit de strategische agenda onderwijs & arbeidsmarkt Rivierenland. 

Daarnaast moeten projecten een boost geven aan één van de volgende wervingsroutes: Open Hiring, leerwerktrajecten (waaronder praktijkleren in het mbo), jobcarving & functiecreatie en innovatieve manieren van matching.

RW-POA in Vogelvlucht

RW-POA in Vogelvlucht

Terugblik en Vooruitblik 2022 -2023

RW-POA in Vogelvlucht

Door de toenemende complexiteit van de arbeidsmarkt en de snelheid waarmee ontwikkelingen zich voltrekken, wordt er veel gevraagd van de partners. Voor nieuw toetredende partners in het RW-POA netwerk en voor belangstellenden is in 2022 en begin gemaakt met een e-learning introductieprogramma.

De aanleiding was de installatie van een groot aantal nieuwe wethouders in de diverse gemeentes na de gemeenteraadsverkiezingen. Het e-learning programma biedt door middel van korte informatieve filmpjes een snel inzicht en overzicht over de arbeidsmarktregio Rivierenland, de dossiers, de overlegstructuren, financiële organisatie en de rollen van de partners.

De filmpjes zijn tot stand gekomen in samenwerking met het DigiLab Rivierenland van ROC Rivor.

Vooruitblik 2023:

Het e-learning wordt in 2023 verder uitgebreid met actuele onderwerpen op het gebied van de regionale arbeidsmarkt en onderwijs.

Opleiding SMART Building van start

Opleiding SMART Building van start

Terugblik en Vooruitblik 2022 -2023

Opleiding SMART Building van start

In 2022 is in Rivierenland de MBO opleiding SMART Building gestart. In september startten 14 jongeren met deze nieuwe innovatieve bouwopleiding van ROC Rivor die gegeven wordt in het gebouw van S-TEC in Tiel.  De verschillende regionale partners hebben groot belang bij het welslagen van deze opleiding omdat het voorziet in (jong) regionaal talent dat nodig is om de regionale energie transitie vorm te geven. Diverse regionale bouwbedrijven zijn betrokken bij de opleiding. RW-POA Rivierenland heeft vanuit de Strategische agenda Onderwijs en Arbeidsmarkt voorzien in extra middelen om de wervingscampagne te laten slagen.  

Op opleiding Smart Building leren studenten door een combinatie van techniek en IT om slimmer te ontwerpen, plannen, bouwen én samen te werken. Duurzamer, sneller en goedkoper bouwen zijn de speerpunten. Als aanstaand bouwprojectmanager werken ze met de nieuwste technologieën en software zoals 3D, VR, AR en BIM. Ook wordt er geëxperimenteerd met drones.

Doordat de opleiding samen met het regionale bedrijfsleven is ontwikkeld, krijgen studenten veel praktijkopdrachten bij de slimste bouwbedrijven in de regio. Zo worden ze klaargestoomd tot bouwprojectmanagers van de toekomst. Na afronding van deze mbo-opleiding (BOL, niveau 4) gaan de studenten aan de slag bij de regionale bouwbedrijven. Doorstuderen aan het hbo kan uiteraard ook.

Het S-TEC gebouw aan de Teisterbantlaan in Tiel is de nieuwe leslocatie van Smart Building. Ook de opleidingen Elektrotechniek en Werktuigkundige Installaties van ROC Rivor worden vanaf het nieuwe schooljaar op de locatie Teisterbantlaan gegeven. Op deze nieuwe locatie, waar de wereld van slim en duurzaam bouwen centraal staat, kunnen de studenten direct in de praktijk oefenen. Moderne bouwoplossingen en het onderwijs komen heel mooi samen in dit gebouw.

Voortuitblik 2023:

Ook in 2023 zal RW-POA de wervingscampagne ondersteunen met middelen uit het actieplan. Met de extra impuls geven we extra robuustheid aan de continuïteit van de opleiding in het tweede jaar.

Ontwikkeling Regionaal Werkcentrum

Ontwikkeling Regionaal Werkcentrum

Terugblik en Vooruitblik 2022 -2023

Ontwikkeling Regionaal Werkcentrum

Het kabinet zet samen met de regio’s voorzichtige stappen in de vorming van 35 Regionale Werkcentra. De arbeidsmarkt is zeer dynamisch en complex. Deze ontwikkeling is de afgelopen jaren, mede door de corona pandemie versterkt. Met de ontwikkeling van een Werkgevers Servicepunt (WSP) en een Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) voor werkenden en werkzoekenden, is tegemoet gekomen aan de wens om sneller te kunnen acteren en sturen in de arbeidsmarkt. Het kabinet voorziet een volgende stap om de beide loketfuncties samen te brengen in regionale Werkcentra.

De ambitie van het kabinet is om in iedere arbeidsmarktregio één (ook digitaal) loket in te richten met overal dezelfde naam (bijvoorbeeld ‘Werkcentrum’). Bij dit regionaal loket kunnen werkenden, werkzoekenden en werkgevers met al hun arbeidsmarkt gerelateerde vragen terecht.

Het kabinet wil werkenden, werkzoekenden en werkgevers via de regionale loketten toegang bieden tot de dienstverlening die zij nodig hebben van een regionaal publiek-privaat samenwerkingsverband van sociale partners, gemeenten, UWV, SBB en onderwijsinstellingen. Dit samenwerkingsverband zorgt voor integrale arbeidsmarktdienstverlening aan werkenden, werkzoekenden en werkgevers, stelt gezamenlijk een meerjarenagenda om op de geboden dienstverlening aan werkenden, werkzoekenden en werkgevers aan te sturen en af te stemmen op de regionale beleidsdoelen. Zij werken daarbij samen met andere publieke en private partijen in de arbeidsmarktregio.

 

Het programmateam van RW-POA Rivierenland is betrokken bij de landelijke overleggen over de governance van de vorming van de Regionale Werkcentra. In de loop van 2023 zal er meer bekend worden over de impact hiervan op de regio. In juni 2023 organiseert RW-POA Rivierenland een themasessie voor alle partners om hen verder te informeren over dit onderwerp.

Werkgevers Servicepunt Rivierenland helpt werkzoekenden die graag willen werken aan een baan bij werkgevers zoals u. Denk aan jongeren, 50-plussers, mensen met een arbeidsbeperking en statushouders.

Ben je op zoek naar werk? Of wil je je verder ontwikkelen in je huidige baan? We kunnen je ondersteunen in jouw zoektocht. Naar nieuw werk, een eerste baan of naar een passende opleiding.

Werkgevers Servicepunt Rivierenland helpt werkzoekenden die graag willen werken aan een baan bij werkgevers zoals u. Denk aan jongeren, 50-plussers, mensen met een arbeidsbeperking en statushouders.

Ben je op zoek naar werk? Of wil je je verder ontwikkelen in je huidige baan? We kunnen je ondersteunen in jouw zoektocht. Naar nieuw werk, een eerste baan of naar een passende opleiding.

Strategische agenda Onderwijs & Arbeidsmarkt Rivierenland

Strategische agenda Onderwijs & Arbeidsmarkt Rivierenland

Terugblik en Vooruitblik 2022 – 2023

Strategische agenda Onderwijs & Arbeidsmarkt Rivierenland

De Strategische agenda Onderwijs & Arbeidsmarkt Rivierenland biedt een strategische meerjarige arbeidsmarktagenda voor de arbeidsmarktregio Rivierenland. De agenda sluit onder andere aan bij de Regio Deal FruitDelta Rivierenland, programmalijn Inclusief. In de agenda staan drie sporen centraal.Na een grondige analyse en ontwikkeling van de Strategische agenda Onderwijs & Arbeidsmarkt 2021-2025 zijn de partners samen het programmabureau van RW-POA Rivierenland aan de slag gegaan met het uitvoeringsplan. De agenda kent 4 sporen.

De eerste 3 betreffen het (1) optimaleren van de instroom van talent in de arbeidsmarkt (beschikbaarheid van talent), de (2) ontwikkeling van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) van werkenden en werkzoekenden in Rivierenland (wendbaarheid van talent) en (3) het versterken van een inclusieve arbeidsmarkt (inclusief talent). Het vierde spoor tenslotte richt zich op het verbinden van de arbeidsmarkt en het onderwijs aan de aanpalende beleidstrajecten.

De partners blijven via de RW-POA overleggen, communicatiekanalen en hun achterbannen aangesloten op de ontwikkelingen en resultaten van de acties. Zo zijn er in 2022 vanuit het actieplan verschillende activiteiten ontwikkeld voor de werving van nieuw talent naar kansberoepen, o.a. door een communicatiecampagne voor de innovatieve bouwopleiding SMART-Building. Elders in deze Terugblik en Vooruitblik vindt u meer daarover.

Benieuwd naar de strategische agenda?

Benieuwd naar het uitvoeringsplan van de strategische agenda?

Vooruitblik 2023:

In 2023 worden de nog lopende projecten afgerond. Dit omdat de huidige projecten worden gefinancierd met impulsmiddelen vanuit de RegioDeal, welke eind 2023 afloopt. In het kader van de uitvoeringsagenda worden er voor het einde van het jaar ook nog nieuwe projecten opgestart. Het programmabureau van RW-POA Rivierenland is op dit moment in gesprek met onder andere partners uit de zorg en de techniek voor het inzetten van communicatiecampagnes in deze sectoren voor het extra beschikbaar maken van talent.

In samenwerking met VNO-NCW en de ondernemerskringen wordt en gekeken naar de organisatie van een ‘leven lang ontwikkelen roadshow’ voor ondernemers.

Perspectief op Werk

Perspectief op Werk

Terugblik en Vooruitblik 2022 – 2023

Perspectief op Werk

Het actieplan Perspectief op Werk werd in 2022 afgerond. Ruim 2,5 jaar werkten de publieke en private arbeidsmarkt- en onderwijspartners intensief met elkaar samen om mensen aan het werk te helpen. Pilotprojecten met een grote potentie, nieuwe initiatieven maar ook huidig goed lopende projecten kregen dankzij Perspectief op Werk een extra impuls zodat er een grotere impact op de arbeidsmarkt kon worden gerealiseerd.

En resultaten zijn er! Samenwerkingen zijn geïntensiveerd, er zijn nieuwe initiatieven ontstaan, projecten bleken veerkrachtig in tijden van Corona en het allerbelangrijkste: door alle inspanningen zijn er meer mensen naar werk begeleid. Eind 2022 werd de eindevaluatie aan mevrouw Martine Schuijer, tijdens het actieplan Perspectief op Werk projectleider vanuit VNO-NCW, officieel aangeboden