Perspectief op werk ondertekend en ingediend bij SZW

Perspectief op werk ondertekend en ingediend bij SZW

Werk… de motor achter een inclusief en ondernemend Rivierenland.

Vorige week is het regionale actieplan Perspectief op Werk ingediend bij het ministerie van SZW. Het plan  heeft tot doel om mensen in Rivierenland die nog niet werken en dat wel graag willen aan werk te helpen.

Intensieve samenwerking partners

Het plan is tot stand gekomen door intensieve samenwerking van de publieke en private arbeidsmarkt- en onderwijspartners verenigd in het RW-POA Rivierenland. Ook werd afgestemd met het landelijke ondersteuningsteam.

Ambitieus en pragmatisch

Het ambitieuze maar pragmatische plan met de titel ‘Werk… de motor achter een inclusief en ondernemend Rivierenland’ werd vorige week ondertekend door wethouders en vertegenwoordigers van onderwijs, VNO-NCW, LTO, Werkzaak, FNV en UWV in regio Rivierenland.

Perspectief op Werk is een initiatief van werkgevers, gemeenten, UWV, MBO-Raad, ministeries van OCW en SZW om regio’s te stimuleren de kansen die de regionale arbeidsmarkt momenteel biedt optimaal te benutten. Om de extra impuls te ondersteunen heeft het kabinet voor 2019 en 2020 steeds € 35 miljoen (1 miljoen per regio) beschikbaar gesteld.

 

Highlights Monitor 2019

Highlights Monitor 2019

Op 20 mei 2019 is tijdens de Jaarconferentie Techniekpact de jaarlijkse update van de Monitor gepresenteerd: een update van de cijfers over (bèta)techniek. In het kort ziet men onderstaande trends. Ontdek meer en bekijk ook de infographic op www.techniekpactmonitor.nl.  

 

  • In het onderwijs is het aandeel leerlingen en studenten dat kiest voor een bètatechnisch vakkenpakket of een bètatechnische studie gestabiliseerd. Het aandeel bètatechnische wo bachelor en masterdiploma’s is afgelopen jaar (jaren) wel toegenomen.
  • Vacatures voor bètatechnische docenten zijn vaak moeilijk vervulbaar. Het aantal gegeven bètatechnische lesuren is laatste jaren gestegen. 
  • De omvang van de technische arbeidsmarkt is 1,53 miljoen personen, dit is 20% van de werkende beroepsbevolking. Van de werkende mannen heeft 32% een technische baan; van de werkende vrouwen 6%. Het aandeel vrouwen in een technisch beroep is wel licht aan het toenemen.
  • Tussen 2013 en 2018 is het aantal vrouwen in een technisch beroep met 24% gestegen.
  • De vraag op de arbeidsmarkt naar techniek en ict is laatste jaren flink toegenomen. Het aantal technische en ict vacatures is gegroeid. De omvang van de technische beroepsbevolking is eveneens toegenomen. Met name het aantal ict’ers is sinds 2013 gegroeid, met 81.000 personen. 
  • De werkloosheid onder technisch opgeleiden is laag: 3,1% t.o.v. landelijk 4,8% over 2018.

Nieuwe gelden beschikbaar voor MKB-idee!

Nieuwe gelden beschikbaar voor MKB-idee!

Bent u mkb’er en wilt u samen met anderen meer investeren in de versterking van kennis en vaardigheden van uw personeel? Ervaart u hierbij belemmeringen? Denk dan mee over oplossingen om die belemmeringen weg te nemen met de regeling MKB Idee.

Met deze regeling wil de Rijksoverheid mkb’ers stimuleren meer te investeren in scholing en ontwikkeling van huidig en toekomstig werkenden. Anders dan in 2018 richt de regeling zich nu op iedere mkb’er. De subsidie is geen opleidingsbudget, maar een bijdrage voor het oplossen van knelpunten bij mkb’ers. Het is niet bedoeld voor het volgen van opleidingen bij onderwijsinstellingen.

Het project moet zich verder richten op 1 van de volgende soorten investering:  investeringen om te zorgen voor meer technisch opgeleid personeel, investeringen in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering en investeringen in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie. Voor meer informatie kijk op: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mkb-idee

 

Update pilot ‘Werken met een toekomstplan’ in Rivierenland

Update pilot ‘Werken met een toekomstplan’ in Rivierenland

Het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Ingrado, Divosa en de VNG pakken samen met het Rijk en de gemeenten de doorlopende ondersteuning van jongeren in een kwetsbare positie aan. Zodat niet iedere gemeente of professional het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Dit samenwerkingstraject heet Aanpak 16-27. Het is een verwijzing naar de levensfase waarbinnen doorlopende ondersteuning aan deze jongeren nodig is. Ondersteuning die niet begint of eindigt bij het 18e levensjaar.

In samenwerking nemen RW-POA Rivierenland, het RMC, Werkzaak en betrokkenen vanuit het transformatiefonds Jeugd/Wmo deel aan de pilot ‘Werken met een toekomstplan’. Deze pilot is onderdeel van de Aanpak 16-27 waarbij Rivierenland is geselecteerd als één van de pilotregio’s. In het kader van deelname aan deze pilot is er een interview gehouden met een aantal van de betrokkenen in Rivierenland. Het interview lezen?

Ruim 126.000 euro Gelders Vakmanschap vouchers uitgegeven in Rivierenland

Ruim 126.000 euro Gelders Vakmanschap vouchers uitgegeven in Rivierenland

Leve(n) Lang Gelders Vakmanschap is per mei 2019 afgesloten. Hoewel er nog enige vouchers beschikbaar zijn, is in kaart gebracht hoe Rivierenland heeft kunnen profiteren van deze stimulans voor extra opleiden in techniek. Er is ruim 126.000 euro Gelders Vakmanschap aangevraagd in Rivierenland en dit bedrag is over 85 voucher aanvragen verdeeld, namelijk:

Naar werk in techniek
Vijfentwintig ‘vouchers 1’ (= naar werk) met een waarde van bijna 72.500 euro ging naar Rivierenland om een kleine helft van de 148.000 euro opleidingskosten te dekken. Vooral opleidingsbedrijven Bouwmensen Rivierengebied, OBM Riva, Schilders Vakopleiding Rivierengebied en ROC Rivor waren actief met het opleiden van werkzoekenden naar werk in techniek.

Basistraining koude techniek
Totaal waren er dertig bedrijven die profiteerden van voucher 3 (bijscholen in techniek) en zij vroegen 55 vouchers aan met een waarde van ruim 45.000 euro. Hiermee werd ruim 60% van de 74.000 euro opleidingskosten gedekt. Twee opvallende groepen zaten in deze categorie. Als eerste MCN in Culemborg die negen vouchers aanvroeg voor een interne basistraining koude techniek. Directeur Jeannette Verbaast organiseerde dit voor vijf van haar eigen medewerkers, een ZZP’er, een vanuit Werkzaak gedetacheerde medewerker en drie medewerkers van een leverancier en afnemer.

Duurzaam werken
Een training ‘Veilig en rug sparend werken’ organiseerde Bouwmensen Rivierengebied voor negentien jonge werknemers van zeventien bouwbedrijven met Gelders Vakmanschap vouchers. Prachtig om te zien hoe zo’n duurzaam werken training op bouwplaatsen als een olievlek zijn effect kan gaan krijgen.

Twee ZZP’ers
Tot slot nog aandacht voor ‘voucher 2’ (leren naar techniek) waarvan er twee in de regio werden aangevraagd: bijna 10.000 euro opleidingskosten werd voor bijna 2/3 door Gelders Vakmanschap ondersteund. Helaas slechts twee ZZP’ers in Rivierenland waren bereid te maken een voucher aan te vragen. Daar zat wel een mooie combinatie bij van Jan Theunissen van Bureau Albatros Culemborg die samen met werkzoekende Andries IJkelenstam vouchers aanvroegen voor een Post HBO Duurzame Energie opleiding. Laatstgenoemde vond hiermee een baan als energiecoach bij Het Nieuwe Wonen Rivierenland.

Gelders Vakmanschap 2
Leve(n) Lang Gelders Vakmanschap is een project vanuit provincie Gelderland samen met technische branches en opleidingsfondsen en vakbonden om meer mensen om- of bijgeschoold in techniek werkzaam te krijgen. Er zijn nog enkele van de in totaal 850 vouchers beschikbaar. Momenteel spreken partijen voor een vervolg, Gelders Vakmanschap 2 dat mogelijk komend najaar kan starten. Meer informatie is op te vragen bij Jan.Heeres@btechs.nl (06-280 43 751) van Platform Techniek Rivierenland of op:  https://geldersvakmanschap.nl/ .