Ministerie van Economische Zaken op bezoek bij Werkzaak Rivierenland

Ministerie van Economische Zaken op bezoek bij Werkzaak Rivierenland

Ministerie van Economische Zaken op bezoek bij Werkzaak Rivierenland

Vorige week bezocht een afvaardiging van het Ministerie van Economische zaken en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de vestiging van Werkzaak Rivierenland in Geldermalsen.

Het bezoek bood een goede gelegenheid om de ervaringen rondom robotisering en technologie te laten zien en de kennis van Werkzaak te delen op het gebied van samenwerken met sociale ondernemers.

Banengroei vlakt af in 2020

Banengroei vlakt af in 2020

 • Het aantal openstaande vacatures ligt tussen de 3.500 en 4.000.
 • Tegenover die 4.000 vacatures staat een potentieel aanbod van ongeveer 4.000 werklozen, plus 4.000 werkenden die meer willen werken en 4.000 mensen die geen werk hebben, maar wel beschikbaar zijn voor werk of naar werk zoeken.

Banengroei vlakt af in 2020

In Rivierenland groeit het aantal banen in 2020 met 1.000 en ligt het aantal vacatures al anderhalf jaar boven de 3.500. Daardoor blijven personeelstekorten bestaan. Wel vlakt de groei af in 2020. In 2019 bedroeg de groei 1,6%. Naar verwachting zal het aantal banen in 2020 groeien met 0,9%. Dit blijkt uit de publicatie Regio in Beeld, dat het UWV deze maand uitbracht.

Rian Lukassen, manager UWV in Rivierenland: ‘In regio’s waar veel transport en logistiek aanwezig is, zie je vaak de eerste signalen ontstaan van mogelijke economische verandering. Het aantal banen groeit nog wel in Rivierenland, maar minder hard dan in de rest van Nederland. Vorig jaar bijvoorbeeld, groeiden we in onze regio veel harder ten opzichte het landelijke beeld.’

 Veranderende arbeidsmarkt

Vooral in de techniek, transport & logistiek, zorg en onderwijs zijn vacatures zeer moeilijk in te vullen. Dat komt óók doordat de arbeidsmarkt en functies veranderen waardoor werkgevers andere eisen stellen aan personeel.

Tegenover aanhoudende vraag naar personeel staan tegelijkertijd ongeveer 12.000 mensen in Rivierenland die (meer) willen werken. Dat biedt kansen, maar stelt partijen ook voor de uitdaging om de mismatch tussen de functie-eisen van werkgevers en de kwalificaties van werkzoekenden aan te pakken.

Kansen benutten

In Rivierenland wordt daar aan gewerkt in het kader van het regionale actieplan Perspectief op Werk door o.a. Werkzaak Rivierenland, UWV, Werkgevers en Servicepunt Leren & Werken, en met activiteiten zoals het onlangs gehouden Talent Event.

Enkele highlights uit Regio in Beeld

 • In 2019 stijgt het aantal banen van werknemers in Rivierenland met 1,6% tot 104.700 om in 2020 met 0,9% iets minder hard door te groeien tot 105.700.
 • Daarmee stijgt het aantal banen harder dan de beroepsbevolking. Die stijgt in 2019 namelijk met 0,8% en in 2020 met 0,5%.
 • De krapte op de arbeidsmarkt zal hierdoor alleen maar toenemen.
 • Het aantal openstaande vacatures ligt tussen de 3.500 en 4.000.
 • Tegenover die 4.000 vacatures staat een potentieel aanbod van ongeveer 4.000 werklozen, plus 4.000 werkenden die meer willen werken en 4.000 mensen die geen werk hebben, maar wel beschikbaar zijn voor werk of naar werk zoeken.

Ook het aantal geregistreerde werkzoekenden bij UWV (GWU) bedraagt 12.000.

 • Van hen krijgen 3.000 dienstverlening in het kader van WW, 4.500 in het kader van de Participatiewet en nog eens 2.200 in het kader van Wajong, WIA-WGA of WAO/WAZ.
 • Van de WW’ers heeft ruim 1 op de 3 inkomsten uit werk naast de aanvullende WW-uitkering, bij bijstandsgerechtigden is dat half zo vaak: 17%.
 • Bijna 1 op de 3 WW’ers heeft geen startkwalificatie. Bij bijstandsgerechtigden is dat twee keer zo vaak: ruim 7 op de 10.
 • Voor werkgevers, onderwijsinstellingen, gemeenten en UWV is het de uitdaging om werkgevers te voorzien van voldoende personeel en de 12.000 mensen te helpen die (meer)willen werken.

Meer informatie
In Regio in Beeld 2019 Rivierenland beschrijft UWV de regionale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Op de bijbehorende interactieve website Regioinbeeld.uwv.nl kunnen een samenvatting en losse grafieken worden gedownload.

In ontwikkeling: leergang Sociaal Ondernemen in samenwerking met Rabobank West Betuwe

In ontwikkeling: leergang Sociaal Ondernemen in samenwerking met Rabobank West Betuwe

In ontwikkeling: leergang Sociaal Ondernemen in samenwerking met Rabobank West Betuwe

Sociaal ondernemen – ondernemen vanuit een maatschappelijke missie– wordt steeds noodzakelijker om als ondernemer toekomstbestendig te opereren.
Zowel voor ondernemers als voor het realiseren van de banenafspraak zijn verdere investeringen in Rivierenland belangrijk.

Uitdagingen in Rivierenland

Rivierenland telt slechts een beperkt aantal sociaal ondernemers. Bekend is dat zij tegen uitdagingen aanlopen: vaak worstelen zij met het businessmodel dat zij hanteren en/ of barrières die zij tegen komen in het bestaande systeem van financiering.  Ook is er geen regionaal netwerk van sociaal ondernemers waarin zij uitdagingen, kennis en kunde kunnen delen en zo verder kunnen groeien.
Rabobank West Betuwe en RW-POA Rivierenland hebben dezelfde missie: het toekomstbestendig maken van (sociaal) ondernemerschap in de regio Rivierenland.

Samenwerking met Rabobank West Betuwe

De Ledenraad van de Rabobank West Betuwe heeft ingestemd met het voorstel van RW-POA Rivierenland. Dit betekent dat de Rabobank West Betuwe uit het Coöperatief Stimuleringsfonds onder bepaalde voorwaarden middelen beschikbaar stelt voor de verdere ontwikkeling van een leergang Sociaal Ondernemen.

De komende  weken gaat het programmabureau RW-POA Rivierenland in gesprek met de Rabobank West Betuwe over de verdere samenwerking, de ontwikkeling van de leergang en het voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Kent u of bent u een ondernemer die toekomstbestendig wil blijven? Die graag socialer wil ondernemen, maar meer handvatten nodig heeft om dit te vertalen naar de bedrijfsvoering?
Kom dan naar het Talent Event op 5 november a.s. en schrijf u in voor de workshop ‘Sociaal Ondernemen’.

Hoe doet Rivierenland het met de Banenafspraak?

Hoe doet Rivierenland het met de Banenafspraak?

Hoe doet Rivierenland het met de Banenafspraak?

Rivierenland doet het als arbeidsmarktregio goed met het realiseren van de afgesproken doelstellingen van de Banenafspraak. Uit de laatste trendrapportage over 2019 Q1 blijkt dat onze regio op koers ligt met het aantal te realiseren banen voor de doelgroep Banenafspraak in 2019. De afgesproken doelstelling voor dit jaar – 645 extra banen realiseren ten opzichte van de nulmeting (2012) – wordt in het eerste kwartaal ruimschoots gehaald.

Ruim 2000 mensen aan het werk

Sinds de start van de banenafspraak (2015) presteert onze arbeidsmarktregio goed op het gebied van de Banenafspraak. Ruim 2000 mensen uit het doelgroepregister hebben inmiddels een vaste of tijdelijke baan gevonden.

Succes, maar afvlakkende groei

Het afgelopen jaar begint de groei van het aantal (tijdelijke) banen af te nemen. Met name in sector overheid (= onderwijs en overheid) worden de afgesproken doelstellingen niet gehaald.
Zie voor meer (cijfer)informatie de Regionale Trendrapportage Banenafspraak en de factsheet Banenafspraak Rivierenland.

Uitdaging, de lat omhoog

Voor het huidige kalenderjaar, en de daaropvolgende jaren, wordt de lat steeds hoger gelegd. In 2020 moeten er in Rivierenland 795 banen extra gerealiseerd zijn ten opzichte van de nulmeting in 2012. Daarmee moeten er volgend jaar in totaal 1729 banen beschikbaar zijn voor mensen die vallen onder de doelgroep Banenafspraak.

Werkgevers, werknemers, UWV, Werkzaak Rivierenland, het onderwijs en de gemeenten Buren en Neder-Betuwe moeten nauw samen blijven werken en nieuwe initiatieven blijven ontwikkelen om verder te bouwen aan de inclusieve arbeidsmarkt.

Techniekpact Rivierenland: beroepsoriëntatie van leerlingen met ondernemers als rolmodel & meer ouderbetrokkenheid

Techniekpact Rivierenland: beroepsoriëntatie van leerlingen met ondernemers als rolmodel & meer ouderbetrokkenheid

Techniekpact Rivierenland: beroepsoriëntatie van leerlingen met ondernemers als rolmodel & meer ouderbetrokkenheid

Het Techniekpact Rivierenland programma loopt door tot en met 2022 en geeft een krachtige impuls aan de activiteiten van Platform Techniek Rivierenland (www.ptriv.nl) voor meer instroom in technische opleidingen en beroepen. Beroepsoriëntatie, ouderbetrokkenheid en rolmodellen zijn sleutelwoorden in Techniekpact Rivierenland en ook effectmeting.

Ouders actief bij beroepsoriëntatie

Beroepsoriëntatie van jonge leerlingen is een complex en tegelijk ook belangrijk proces voor hun toekomst. Via loopbaanoriëntatie begeleiding besteden scholen hier aandacht aan, maar er is meer voor nodig. Ouderbetrokkenheid is niet alleen thuis belangrijk maar ook bij uitvoering van beroepsoriëntatie activiteiten kunnen (groot)ouders een wezenlijke bijdrage leveren. Dat kan variëren van begeleiden van groepjes leerlingen bij bedrijfsbezoeken tot gastlessen op school over het eigen beroep. Binnen de Techniekpact Rivierenland actielijn ‘Kiezen voor techniek’ wordt er geijverd om ouders meer en beter bij beroepsoriëntatie activiteiten op scholen te betrekken.

Ondernemers en studenten als rolmodellen

Rolmodellen is een ander spoor om leerlingen te helpen bij hun beroepsoriëntatie. Dat kunnen ondernemers zijn in hun eigen bedrijf of werkomgeving maar ook MBO en HBO studenten op hun stageplaats in een bedrijf. Vanuit Techniekpact Rivierenland worden bedrijfsbezoeken georganiseerd voor VMBO leerlingen en daarin spelen ondernemers een essentiële rol. Ook stagairs kunnen rolmodellen worden door zowel over hun school als hun stagebedrijf te vertellen. Vaak staat hun voorbeeld qua beleving dichterbij de wereld van VMBO leerlingen en is daardoor meer pakkend. Binnen Techniekpact Rivierenland wordt geijverd om bij VMBO beroepenoriëntatie inbreng van rolmodellen te versterken en deze aanpak te vertalen naar beroepsoriëntatie van HAVO en VWO leerlingen.

Effectmeting bij leerlingen

In Rivierenland lopen een aantal samenwerkingen tussen primair en voortgezet en onderwijs scholen en in deze PO VO samenwerkingen kan inbreng van ouders zowel de inhoud van activiteiten verbeteren maar ook het leren bij beroepsoriëntatie stimuleren. Een aantal langer lopende techniek promotie activiteiten als Techniekwedstrijd Rivierengebied en First Lego League (FLL) wedstrijd bestrijken een flink deel van schooljaar en lenen zich daardoor voor een effectmeting. Binnen Techniekpact Rivierenland wordt bij deze activiteiten onderzoek gedaan met de Attitude Techniek Monitor (ATM) om te zien wat het effect bij leerlingen is op hun beeld van en attitude ten opzichte van techniek is. Oftewel wat verandert er in de hoofden leerlingen?

Informatie

Meer weten over Techniekpact Rivierenland 2019-2022? Dan kunt u terecht bij programmaleiders Jan.Heeres@btechs.nl (06-280 43 751) en Wilma.deWolf@btechs.nl (06-278 32 611) of de voorzitter van Platform Techniek Rivierenland: Arno van Kruijsbergen (arno.kruijsbergen@hetnet.nl, 06-533 25 709).