Herijking Actieplan Jeugdwerkloosheid

Sinds januari 2024 vindt een herijking plaats van de Regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid. Inmiddels zijn de eerste fasen van het herijkingsproces afgerond. Zo zijn de betrokken partners gesproken en documenten en data geanalyseerd. Ook de aankomende wet ‘van school naar duurzaam werk’. Is meegenomen. Op basis hiervan zijn de eerste ‘denkrichtingen’ voor het herijkte actieplan besproken met de partners. In de aankomende periode worden deze denkrichtingen verder uitgewerkt, wat moet leiden tot een conceptvoorstel voor de herijkte aanpak. Dit conceptvoorstel wordt op 6 juni 2024 ter bespreking voorgelegd aan het Bestuurlijk Overleg RW-POA. Voortvloeiend uit de gesprekken is het voorstel om in gezamenlijk opdrachtgeverschap met het Doorstroompunt Rivierenland een procesbegeleider te werven in aanloop naar de wet ‘van school naar duurzaam werk’.

Wet van school naar duurzaam werk

De wet ‘van school naar duurzaam werk’ moet per 1 augustus 2025 inwerkingtreden en verplicht elke Doorstroompunt-regio een regionaal programma op te stellen, dat als opvolger geldt van zowel de regionale aanpak jeugdwerkloosheid als het programma voortijdig schoolverlaters (VSV). Naast de Doorstroompunt-regio wordt ook de arbeidsmarktregio door de wet verplicht om betrokken te zijn bij de totstandkoming van dit regionaal programma. De procesbegeleider krijgt de opdracht om – onder anderen op basis van de input uit de herijking aanpak jeugdwerkloosheid – het proces naar de inwerkingtreding van de wet te faciliteren en te begeleiden. Doel is om per 1 augustus 2025 (de basis) voor een regionaal programma te hebben staan, inclusief governance.

Stand van zaken per actielijn

Het actieplan kent vier actielijnen. Voor elke actielijn is een werkgroep ingericht de betrokken regionale partners.

1. Ontwikkeling van een regionale integrale jongerenaanpak gericht op belemmeringen en systeemfouten

De pilot Kernteam Jongeren Rivierenland is sinds maart 2023 operationeel en richt zich op casussen van jongeren die problemen hebben op het gebied van scholing, werk en inkomen. Het Kernteam is gestart met het opdoen van casussen uit de deelnemende organisaties; Doorstroompunt, ROC Rivor en Werkzaak Rivierenland. Inmiddels behandelt het Kernteam ook casussen van professionals die niet zijn aangesloten bij het Kernteam De pilot loopt tenminste tot en met juni 2024 en wordt op basis van de uitkomsten van de herijking voortgezet en/of aangepast.

Op het moment zijn er 31 casussen behandeld. In het algemeen zijn de indienende professionals tevreden met de acties en/of adviezen van het Kernteam. Aandachtspunten zijn de bekendheid van het Kernteam in de regio en personele perikelen bij deelnemende partners. Aan het verbeteren van de bekendheid is hard gewerkt. Naast dat het Kernteam casussen behandelt, signaleert het ook regionale overkoepelende thema’s waar de dienstverlening van de partners witte vlekken kent of niet goed op elkaar aansluit.

In totaal heeft het Kernteam zo’n 10 van deze ‘thema’s’ gesignaleerd. Omdat het veelomvattende thema’s betreft, is er voor gekozen om er één uit te pakken, namelijk het vraagstuk rondom BBL’ers zonder werkplek.

2. Extra inzet op psychische belasting en eenzaamheid

Kerndoelgroep van deze actielijn: jongeren die de overstap maken van het VSO naar het mbo. Deze overgang levert in de praktijk voor veel jongeren problemen op met uitval tot gevolg. Met de meest betrokken partners in Rivierenland bij de overstap van het VSO naar het mbo (ROC Rivor, VSO De Sonnewijser en het Doorstroompunt) zijn de processtappen uitgewerkt in een ‘routekaart’. In de routekaart zijn de twee voornaamste routes in beeld gebracht, namelijk de ‘VSO Route arbeid’, gericht mbo-1/ mbo-2 en de ‘VSO Route vervolgonderwijs’, gericht op mbo-2 tot en met mbo-4. Voor beide routes zijn werk- en procesafspraken beschreven. Streven is de routekaart uit te breiden met andere scholen in de regio.

Volgende stap in het structureel verbeteren van de overstap van het VSO naar het mbo is het voorstel een Overstapcoach aan te stellen. Deze krijgt een centrale rol in de begeleiding van VSO leerlingen die de overstap maken naar het mbo én in het bewaken en evalueren van de afspraken uit de Routekaart overstap VSO – mbo Rivierenland. Het aanbod van de Overstapcoach is ook beschikbaar voor kwetsbare overstappers van andere onderwijssoorten.

Inmiddels is de werving van de Overstapcoach in volle gang. De Overstapcoach moet in mei 2024 van start gaat voor de duur van één schooljaar (t/m juli 2025). De pilot worden bekostigd uit de regionale aanpak Jeugdwerkloosheid.

3. Ontwikkeling van een jongerenplatform

Doel van deze actielijn is het bereiken van jongeren in Rivierenland en hen betrekken bij onderzoek en beleid op het terrein van het sociaal domein. Inhoudelijk een logische actielijn omdat jongerenparticipatie gezien wordt als een belangrijk element van een effectieve jongerenaanpak.

Uit onderzoek blijkt dat er onder jongeren grote behoefte bestaat om bij te dragen, anderen te helpen en gezien te worden. De doelgroep van de regionale aanpak Jeugdwerkloosheid maakt het echter niet eenvoudig het geformuleerde doel te bereiken. Deze actielijn is meegenomen in de herijking van de regionale aanpak Jeugdwerkloosheid.

4. Ontwikkeling van een digitale sociale kaart

Gekozen is voor een digitale sociale kaart gericht op jongeren tussen 18 en 27 jaar. Zij moeten hier zelfstandig antwoorden kunnen vinden op vragen die hen bezighouden. Denk aan onderwerpen als werk, geldzaken, wonen, school, gezondheid, verzekeren en wat als ik 18 word? De onderwerpen sluiten goed aan ‘Kwikstart’.

Deze landelijke website en app biedt informatie voor jongeren. Daarnaast biedt Kwikstart de mogelijkheid voor gemeenten om daar de eigen lokale en regionale informatie aan toe te voegen. Centrumgemeente Tiel heeft inmiddels teksten geschreven voor Kwikstart. Ze zijn geschreven in samenwerking met partners zoals het Doorstroompunt, Leerwerkloket, ROC Rivor, Mozaïek Welzijn, RMT en Werkzaak Rivierenland.

Om Kwikstart bekend te maken bij jongeren in de gemeente Tiel, wordt momenteel onderzocht welke communicatiemiddelen kunnen worden ingezet. RW-POA zal de initiatiefnemer zijn voor het opzetten van deze communicatiecampagnes.

RW-POA Rivierenland

Burgemeester van Lidth de Jeudelaan 3

4001 VK Tiel | Postbus 137

4000 AC Tiel

info@rw-poarivierenland.nl