Werkgevers opgelet: online banenmarkt in Rivierenland!

Werkgevers opgelet: online banenmarkt in Rivierenland!

Werkgevers opgelet: online banenmarkt in Rivierenland!

Op dinsdag 19 januari van 10.00 tot 13.00 uur vindt de Online Banenmarkt Rivierenland plaats. Deze ‘coronaproof’ banenmarkt wordt georganiseerd door het UWV en Werkzaak Rivierenland.

Wat is de Online Banenmarkt Rivierenland? Omdat corona niet toelaat grote bijeenkomsten te organiseren, brengen we nu werkgevers en werkzoekenden samen op LinkedIn. Via de Linkedin-groep ‘Online Banenmarkt Rivierenland’ (https://lnkd.in/dFQTyD5) komt u op een laagdrempelige manier in contact met werkzoekenden uit de regio.

Het werkt zo:

– Als lid van deze groep kunt u online vacatures en oproepen delen, waarop werkzoekenden direct kunnen reageren. U kunt vacatures op verschillende niveaus aanbieden.
– U kunt rechtstreeks contact opnemen met de werkzoekenden via LinkedIn. Dit hoeft dus niet via Werkzaak of UWV.
– De adviseurs kijken mee met de geplaatste vacatures. Wanneer zij een geschikte kandidaat voor u vinden, attenderen zij u hierop.

Hoe meldt u zich aan? Zorg dat u een LinkedIn-profiel heeft (aangemaakt) en log in op LinkedIn. In de zoekbalk kunt u zoeken op: ‘Online Banenmarkt Rivierenland’. Klik vervolgens op ‘lid worden’. Doe mee op dinsdag 19 januari om 10.00 uur op LinkedIn en vind uw nieuwe werknemer(s)!

 

Regio Deal FruitDelta Rivierenland: impuls voor regionale ontwikkeling

Regio Deal FruitDelta Rivierenland: impuls voor regionale ontwikkeling

Regio Deal FruitDelta Rivierenland: impuls voor regionale ontwikkeling

Start 27 projecten ter stimulering brede welvaart in de regio

Maar liefst 27 projecten starten in de regio FruitDelta Rivierenland om de brede welvaart in dit gebied te stimuleren. Dit is mogelijk met een bijdrage uit de Regio Deal FruitDelta Rivierenland. De Regio Deal is een arrangement tussen de regio en het Rijk om de kracht van FruitDelta Rivierenland te versterken en tal van maatschappelijke opgaven aan te pakken. Voor het bevorderen van de brede welvaart in de regio, is een effectief functionerende en inclusieve arbeidsmarkt essentieel, waarin onderwijs goed toegankelijk is en aansluit op de wensen en eisen van werkgevers en bedrijven.

Succesvolle samenwerking

De Regio Deal FruitDelta Rivierenland is op 13 juli 2020 met het Rijk gesloten. Namens de regio hebben vijf samenwerkende partijen getekend: Provincie Gelderland, Regio Rivierenland, Waterschap Rivierenland, RW-POA Rivierenland en Gebiedscoöperatie Rivierenland. Een slimme, duurzame en inclusieve regio is het doel. Een regio die weerbaar en toekomstbestendig is en zelfredzaam blijft. Voor de uitvoering van de Regio Deal ontvangt de regio een bijdrage van 7,5 miljoen van het Rijk. De provincie Gelderland verleent een bijdrage van 3 miljoen. Op projectniveau is gezorgd voor aanvullende bijdragen aan publieke cofinanciering van ruim 9 miljoen. In totaal is met de 27 projecten een investering gemoeid van circa 43 miljoen euro.

 

Project RW-POA Rivierenland

Binnen de Regio Deal ontwikkelen en realiseren de partners van RW-POA Rivierenland vanaf 2021 een regionale agenda onderwijs & arbeidsmarkt voor de komende jaren. In deze agenda worden verschillende lopende programma’s, publiek-private samenwerkingen en (sub)regionale, maar ook provinciale en landelijke ontwikkelingen samengebracht. De aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt wordt verder verbeterd door versterking, vernieuwing en verbinding van verschillende reeds bestaande programma’s, zoals Perspectief op Werk, PPS Ondernemend Rivierenland en het marktbewerkingsplan. In de ontwikkeling en uitvoering heeft men aandacht  voor de versterking, vernieuwing en verbinding van verschillende reeds bestaande samenwerkingen tussen publieke en private partners en de verschillende ontwikkelingen of initiatieven op het gebied van onderwijs & arbeidsmarkt. Door een betere aansluiting worden er meer kansen gecreëerd voor een duurzame plaatsing op de arbeidsmarkt voor alle inwoners van Rivierenland.

Synergie met andere projecten

In de Regio Deal is een robuust projectenportfolio gemaakt om stevig aan de slag te gaan. Maar liefst 27 projecten dragen bij aan het uiteindelijke doel: een slimme, duurzame en inclusieve regio zijn die weerbaar en toekomstbestendig is en zelfredzaam blijft. De projecten zijn ingedeeld in vier programmalijnen, namelijk: Inclusief, Fruit, Delta en Samen. Het project van RW-POA Rivierenland valt binnen de programmalijn Inclusief. In deze programmalijn zijn in totaal 9 projecten ondergebracht. Aangezien RW-POA Rivierenland beschikt over een sterk netwerk en een goede samenwerkingsstructuur, is aan RW-POA Rivierenland gevraagd om een coördinerende rol te nemen in het creëren van synergie binnen deze programmalijn. Dit proces wordt vanaf 2021 samen met de andere projectuitvoerders gestart.

Meer weten?
Alles over de Regio Deal en de voortgang van de projecten: www.fruitdelta.nl/regiodeal

Gelders Vakmanschap opleidingsdagen in Rivierenland

Gelders Vakmanschap opleidingsdagen in Rivierenland

Gelders Vakmanschap opleidingsdagen in Rivierenland

Gelders Vakmanschap 2.0 ijvert voor een betere leercultuur in kleinschalige techniek bedrijven en voor betere samenwerking met aanbieders van opleiding en scholing. Corona bracht dit voorjaar een kink in die kabel: het plan werd deels omgegooid naar het stimuleren om zittend personeel op te leiden. Er kwamen 1.000 vergoedingen van 175 euro per opleidingsdag beschikbaar. Vanuit Rivierenland vroegen 42 werknemers in totaal 101 vergoedingen aan met totale waarde van bijna 18.000 euro. Bijna 60% van deze opleidingen werden bij vier regionale opleiders besteed en dat gaf 10.500 euro omzet.

Over heel Gelderland ging 40% van de 1.000 vergoedingen naar installatiebedrijven, 33% naar metaal, 25% naar bouw/infra en 2% naar mobiliteitsbedrijven. In Rivierenland ligt dit wat anders. Metaalbedrijven waren met 60% de grootste aanvragers gevolgd door bouw met 30% en installatiebedrijven met 10%.

Het Gelders Vakmanschap 2.0 project loopt de komende maanden af en momenteel zijn techniek branches en opleidingsfondsen met Provincie Gelderland in gesprek over een vervolg. Daarbij liggen accenten op van werk naar werk, Leven Lang Ontwikkelen en verbetering leercultuur.

Informatie

 

leve(n)lang gelders vakmanschap

Samenwerken aan zij-instroom in de techniek

Samenwerken aan zij-instroom in de techniek

Samenwerken aan zij-instroom in de techniek

In een kortgeleden verschenen TechYourFuture publicatie ‘Samenwerken aan zij-instroom in de techniek’ is het Perspectief op Werk (PoW) Startplein Techniek met Loopbaanleren project opgenomen als onderzoekcasus. Onderzoekers van het HBO Windesheim Flevoland lectoraat ‘Nieuwe Arbeidsverhoudingen’ onderzochten de waarde van Publiek-Private Samenwerkingen (PPSsen).

Ze deden dat vanuit meer invalshoeken en pasten dat toe op vier in de praktijk werkende PPSsen, waaronder Startplein Techniek (zie pag. 16). Een paar algemene lessen worden getrokken en besproken hoe het model als ondersteuning bij bestaande of nieuwe samenwerkingen kan helpen.

 

Wat te leren uit de praktijkvoorbeelden

  • Besteed voldoende aandacht aan het formuleren van het gedeelde probleem en stel vast waarom samenwerking hier een oplossing kan zijn.
  • Vertrek vanuit de (personeels)behoefte van het regionale bedrijfsleven: zorg voor een duidelijke vraag.
  • Maak tijd om een gezamenlijke agenda te formuleren: dit zorgt voor commitment van alle betrokkenen.
  • Benut de kracht van het netwerk én van de afzonderlijke partners bij het realiseren van meerwaarde van samenwerking: bundel de krachten voor meer impact.
  • Werk samen in alle stappen van de keten: betrek werkgevers aan de voorkant bij werving en matching en zorg voor begeleiding van kandidaten bij en na de plaatsing.
  • Ontwikkel samen maatwerktrajecten, waarbij kandidaten snel aan de slag kunnen, maar tegelijk over langere tijd begeleiding en scholing kunnen ontvangen (op werken niet werk gerelateerde zaken).
  • Formaliseer de samenwerking met duidelijke rollen, maar behoud ook de kracht van het informele (en mogelijk groeiende) netwerk: bouw aan onderling vertrouwen.
  • Faciliteer dat partners doorlopend inzicht hebben in ieders belangen, zodat er een balans gevonden wordt tussen ‘halen en brengen’ in de samenwerking.
  • Organiseer de (informele) dialoog tussen partners en blijf deze voeden: organiseer actieve betrokkenheid van partners en hun netwerk, bijvoorbeeld door communicatie en events.
  • Blijf wendbaar door te zorgen dat partners aangesloten blijven bij veranderende omstandigheden, nieuwe ideeën, de doorontwikkeling van de regionale agenda en de veranderende samenstelling van de samenwerking.

Provincie Gelderland zegt ja tegen aanvalsplan Rivierenland: 436.000 euro voor aanpak werk- en stageproblematiek

Provincie Gelderland zegt ja tegen aanvalsplan Rivierenland: 436.000 euro voor aanpak werk- en stageproblematiek

Provincie Gelderland zegt ja tegen aanvalsplan Rivierenland: 436.000 euro voor aanpak werk- en stageproblematiek

Om mensen in Rivierenland aan het werk te houden en de problemen rondom stages en leerwerkplekken aan te pakken, ontvangt de regio 436.000 euro van de Provincie Gelderland. De subsidie is een overbrugging voor de herstelmaatregelen die het Rijk heeft aangekondigd om de effecten van CIVOD-19 te lijf te gaan. Arbeidsmarktregio Rivierenland gebruikt de subsidie om in korte tijd 175 mensen extra aan het werk te krijgen in een kansrijke sector en 50 jongeren een praktijkervaring te bieden via praktijksimulaties.

Aanvalsplan regio Rivierenland van start

Regio Rivierenland zet in op twee actielijnen: ‘van werk-naar- werktrajecten en snelle omscholing’ en ‘zorgen voor voldoende stages en leerbanen’. Ben Brink,  wethouder van de centrumgemeente Tiel en voorzitter van het Regionaal Werkbedrijf-Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt Rivierenland (RW-POA Rivierenland): ‘We zijn blij met de samenwerking en betrokkenheid van de provincie Gelderland. Onder regie van het RW-POA Rivierenland is door de arbeidsmarkt- en onderwijspartners hard gewerkt aan een concreet plan met projecten die gezamenlijk worden uitgevoerd.

 

Zo vraagt de impact van COVID-19 bijvoorbeeld een nauwere samenwerking tussen de betrokken uitvoeringsorganisaties Buren, UWV, Werkzaak Rivierenland en het Leerwerkloket’. Natalie Bremmer-Ursinus, programmamanager RW-POA Rivierenland vult aan: “Het was een intensief traject dat gelukt is dankzij de goede onderlinge contacten en de constructieve gesprekken met de provincie. We strijden met elkaar voor hetzelfde doel, namelijk zoveel mogelijk mensen in onze arbeidsmarktregio aan het werk krijgen”.

Elfriede Boer, directeur van Werkzaak Rivierenland: ‘Inzet van extra  en gespecialiseerde werkcoaches gaat zeker helpen om deze jongeren met hun talenten naar beschikbaar werk te begeleiden en hun ontwikkeling te versterken.’

Transitievouchers en praktijksimulaties

Scholing (op de werkvloer) is een ander belangrijk instrument in de begeleiding van werk-naar-werktrajecten. Rian Lukassen, regiomanager UWV: ‘In Rivierenland  zijn er nog steeds sectoren die kampen met krapte, zoals de zorg-, logistiek- en transportsector. Door middel van de transitievouchers kunnen werknemers bij bedrijven in zwaar weer waar nodig sneller worden om- en bijgeschoold en/of worden begeleid naar een nieuwe baan in een andere sector. Dit zonder dat zij (kortdurend of tijdelijk) in de WW terecht komen.

Zowel werkgevers als werkzoekenden kunnen voor advies en begeleiding terecht bij het Leerwerkloket Rivierenland.’ Stan Vloet, voorzitter College van Bestuur ROC Rivor: ‘Krimp in bedrijven kan leiden tot een tekort aan stage- en leerwerkplekken. Samen met partners en ondernemers gaan we praktijksimulaties vormgeven en het scholingsaanbod op ondernemerschap uitbreiden zodat we 50 jongeren en werkzoekenden de broodnodige praktijkervaring kunnen bieden.’

Regionale Trendrapportage Banenafspraak Q2 2020

Regionale Trendrapportage Banenafspraak Q2 2020

Regionale Trendrapportage Banenafspraak Q2 2020

De trendrapportage van de Banenafspraak over Q2 2020 is recent gepubliceerd door het UWV. Deze rapportage laat zien, dat Rivierenland haar doelstellingen met betrekking tot het realiseren van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wederom ruimschoots heeft behaald.

Voor eind 2020 is de indicatieve taakstelling dat er 795 extra banen ten opzichte van de nulmeting worden gerealiseerd. In totaal zijn dit 1729 banen.

De impact van COVID-19

De mogelijke effecten van Covid-19 op de banenontwikkeling zijn in deze kwartaalcijfers zichtbaar. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020  zijn het aantal reguliere banen in de sector Markt licht gedaald van 1482 naar 1459. De banen bij de sector Overheid, onderwijs en overheid, zijn licht gestegen. Daar waar in het eerste kwartaal de flexcontracten (uitzend- en detacheringsbanen) af waren genomen heeft zich dit in het tweede kwartaal gestabiliseerd. Er is 1 flexbaan bijgekomen.

Na het tweede kwartaal staat Rivierenland in totaal op 2245 banen. Daarmee staat Rivierenland boven aan de lijst van de 35 arbeidsmarktregio’s.
Zeer waarschijnlijk hebben de steunmaatregelen dus ook een dempend effect gehad op de daling van banen in het kader van de banenafspraak. Dat is voor nu goed nieuws maar het maakt meteen ook dat we in de komende periode de ontwikkeling goed in de gaten moeten houden.

Dankbaar

Voor nu zijn we trots op alle werkgevers in onze regio die in deze onzekere en roerige tijden nog steeds gedreven zijn om mensen die vallen onder de banenafspraak in dienst te nemen en te houden.

Totaal aantal personen in het doelgroepregister

Het aantal personen in het doelgroepregister banenafspraak is ook in het tweede kwartaal van 2020 verder gestegen. Ditmaal met 22 personen, dat is 15% meer ten opzichte van de nulmeting.

De volledige Trendrapportage Q2 2020 van het UWV kunt u hier lezen. Voor meer specifieke informatie over Rivierenland, klik hier.