TechExpress werkgroep Zijinstroom gaat verder als Techniekpact werkgroep

TechExpress werkgroep Zijinstroom gaat verder als Techniekpact werkgroep

TechExpress werkgroep Zijinstroom gaat verder als Techniekpact werkgroep

Op 16 juni ’20 leidde Ed Berendsen van ROC Rivor de laatste TechExpress werkgroep Zijinstroom en Maatwerk en droeg denkbeeldig zijn voorzittershamer over aan Jan Heeres van Techniekpact Rivierenland. Vanaf begin 2017 tot half 2020 was Ed Berendsen voorzitter van de werkgroep die startte onder de naam ‘Maatwerk trajecten en zijinstroom’. Jaarlijks kwam de werkgroep vijf keer bijeen voor ‘niet-reguliere’ instroombevordering in techniek opleidingen.

Zomer 2020 loopt het TechExpress programma af en biedt het Techniekpact Rivierenland 2019-2022 programma continuïteit voor de samenwerking van ROC Rivor, de vier techniek opleidingsbedrijven, UWV, Werkzaak, Servicepunt Leren & Werken en Vluchtelingenwerk om via maatwerk trajecten meer mensen goed opgeleid in techniek aan het werk te krijgen.

 

Ed Berendsen: man van samenwerking

Najaar ’19 was Ed Berendsen 25 jaar in dienst van ROC Rivor en nam een maand later vanwege pensionering officieel afscheid. Hij is een man van samenwerking en kansen voor underdogs met een aanpak van daden zonder opsmuk. Na de HBS in Zetten studeerde Ed in Amsterdam Androgogiek (= volwassen mensen laten leren, zelfregie laten pakken) en later deed hij nog de PA Den Bosch en Sociale Pedagogiek bij Radboud Universiteit Nijmegen. In 2005 volgde hij de HAN opleiding Arbeidsbemiddelaar. De TechExpress werkgroep was hem op het lijf geschreven om er voor te zorgen dat partijen elkaar informeerden en waar mogelijk beter gingen samenwerken.

TechExpress Maatwerk en Zijinstroom

Het TechExpress plan was om verkorte opleidingstrajecten te ontwikkelen en aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan te bieden. Dit voor de doelgroepen 1) Inburgeraars (kandidaten met verblijfsvergunning die een inburgeringscursus via ROC Rivor of elders volgen), 2) Statushouders (kandidaten met verblijfsvergunning die in al de inburgering hebben gevolgd, maar nog geen werk hebben en geen opleiding hebben gevolgd), 3) Kwetsbare jongeren zonder beroepsopleiding en 4) Uitkeringsgerechtigden vanuit UWV en Werkzaak Rivierenland. Deze doelgroepen vergen extra inspanning voor deelname aan het beroepsonderwijs. Per individu wordt een scholingsplan ontwikkeld voor een verkort opleidingstraject.

Vervolg en informatie

Een van de wensen in de werkgroep is om input vanuit wensen en mogelijkheden van bedrijven te krijgen. En om samen op te trekken bij subsidie aanvragen zoals nu de SLIM regeling. De komende tijd wordt er verder gesproken over hoe nog meer en beter.

Informatie: Jan.Heeres@btechs.nl (06-280 43 751) of Wilma.deWolf@btechs.nl (06-278 32 611)

TechExplore24 impuls voor VMBO techniek onderwijs

TechExplore24 impuls voor VMBO techniek onderwijs

TechExplore24 impuls voor VMBO techniek onderwijs

Negen Rivierenlandse VO scholen krijgen vanuit de OCW regeling Sterk Techniek Onderwijs voor de komende vier jaar 3,6 miljoen euro extra ondersteuning voor hun techniek onderwijs. In Rivierenland heet dit programma ‘TechExplore24’ met het idee dat daarmee het aanbod vanuit de opleidingen en de vraag vanuit de arbeidsmarkt beter bij elkaar gaan passen. Daarnaast is de verwachting dat de leerlingen instroom hoger wordt.

Vanuit Culemborg zijn KWC en ORS Lek en Linge betrokken bij het TE24 programma. Vanuit Kesteren zijn dit Van Lodenstein College, Pantarijn en Helicon. In Tiel zijn Lingecollege, De Cambier VSO en ROC Rivor aangesloten en vanuit Geldermalsen neemt De Lingeborgh deel. Tot slot zijn de ondernemersverenigingen uit Neder-Betuwe, Tiel, West-Betuwe en Culemborg er bij betrokken.

Hotspots Smart Building en Smart Technology

Met de TE24 subsidie starten in Culemborg een hotspot Smart Technology en in Tiel een hotspot Smart Building. Bij Smart Building draait het om bouw, energietransitie en duurzaamheid en bij Smart Technology om 3D, Virtual Reality (VR), domotica, mechatronica en drones. Basisschool leerlingen van groep 7 en 8 zijn in beide hotspots van harte welkom om kennis te maken met techniek.

Vier werkgroepen

Het TE24 programma omvat naast de stuurgroep vier werkgroepen: 1) Onderwijs op school op orde, 2) hotspot Smart Building, 3) hotspot Smart Technology en 4) Instroombevordering. Platform Techniek Rivierenland is verbonden aan TE24 via deelname van Jan Heeres aan de stuurgroep en Wilma de Wolf aan werkgroep 4 Instroombevordering.

Informatie bij penvoerder ORS Lek en Linge VMBO directeur André Viets Viets (AViets@lekenlinge.nl)

Programmamanager Lianne Groen (lianne.groen@nehemkmc.nl)

Of op de Sterk Techniek Onderwijs Rivierenland site: https://www.sterktechniekonderwijs.nl/regio/rivierenland.

Vergoedingen voor ontwikkelingsdagen Rivierenlandse werknemers in techniek

Vergoedingen voor ontwikkelingsdagen Rivierenlandse werknemers in techniek

Vergoedingen voor ontwikkelingsdagen Rivierenlandse werknemers in techniek

Van 1 juni ’20 tot en met 31 december ’20 wordt leve(n) lang ontwikkelen voor werknemers extra ondersteund met 175 euro/dag voor scholing- en ontwikkeltrajecten in techniek en bouw & Infra. Dit geldt voor werknemers wonend of werkend in Gelderland bij een werkgever die in Gelderland is gevestigd. De werkgever is bij een opleidingsfonds als OOM, OTIB, OOMT en A&O aangesloten of valt onder de branche Bouw & Infra en draagt ook af aan het O&O fonds.

leve(n)lang gelders vakmanschap

Persoonlijke ontwikkeling in beroep of werk

De werknemer besteedt de vergoeding aan activiteiten voor persoonlijke ontwikkeling in werk of beroep. Deze activiteiten komen uit een ontwikkelingsbehoeftegesprek van de werknemer voort of uit het bedrijfsopleidingsplan. De vergoeding is bedoeld voor een opleiding voor persoonlijke groei, ontwikkeling en bevorderen van kennis en vaardigheden van werknemer en bedraagt maximaal € 175/ontwikkelings-dag. Per werknemer gaat het om maximaal vijf ontwikkelingsdagen ter waarde van € 875 (incl. btw). Maximaal vijf werknemers van één bedrijf mogen een vergoeding aanvragen. Dus in totaal vijfentwintig ontwikkelingsdagen per bedrijf worden vergoed.

Externe opleider en niet wettelijk verplicht

Het traject wordt door een externe- of brancheopleider uitgevoerd en dit mag wel in-company bij de werkgever plaats vinden. Deze vergoeding is stapelbaar met andere subsidies van bijv. OTIB, OOM of andere bronnen. De vergoeding ontwikkelingsdagen is NIET bestemd voor wettelijk verplichte certificeringen zoals VCA, NEN, EHBO, BHV, rijbewijzen of functionele trainingen die normaliter voor rekening van werkgever komen. Bij de verantwoording van kosten mogen GEEN opleidingsverleturen en reiskosten worden opgevoerd. Aanvragen worden bij volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Informatie: Werknemers ontwikkeling vergoeding of Gelders Vakmanschap 2.0 verbindingscoach Rivierenland: Jan Heeres (06-280 43 751).

Smart Building Rivierenland

Smart Building Rivierenland

Smart Building Rivierenland

Afgelopen weken zijn er met en bij de ontwikkeling van de nieuwe MBO 4 Smart Building Rivierenland een paar mooie stappen gezet. Eerst was er overleg met het Smart Building Rivierenland bedrijvenplatform (in oprichting) over de inhoud van de opleiding en hoe bedrijven kunnen helpen bij het werven van VMBO TL en HAVO leerlingen. Ook is gesproken over de financiën met stagevergoeding en hoe bedrijven via bijv. gastdocentschap en andere ondersteuning kunnen helpen bij het ontwikkelen, uitvoeren en actueel houden van de opleiding. Meer info:  Smart Building Rivierenland bedrijvenplatform

Daarna was er de vijfde Onderwijs Advies Commissie (OAC) Smart Building Rivierenland bij het Lingecollege VMBO in Tiel. Ook in dit overleg ging het over de Smart Building Rivierenland businesscase en hoe de aanloopinvestering na een aantal jaren terugverdiend kan worden. Daarnaast werd er onderwijs inhoudelijk gesproken over het erkennen van leerbedrijven voor stages, lesmateriaal en examens. 

Bij de laatste twee punten wordt geprofiteerd van de goede samenwerking met Graafschap College Doetinchem en De Leijgraaf Oss. Zij lopen een paar jaar voor op Rivierenland en stellen om niet hun materialen en ervaring ter beschikking. Meer info: Smart Building Rivierenland OAC

De volgende keer, zesde OAC vergadering is gepland op dinsdag 8 september ’20 om 14.30 uur op een nog nader te bepalen locatie.

Informatie: Muriel Veenstra, Jan Heeres (06-280 43 751) of Wilma de Wolf (06278 32 611).

Zij-instromers worden ondernemer met het programma ‘Oriëntatie op Ondernemerschap’

Zij-instromers worden ondernemer met het programma ‘Oriëntatie op Ondernemerschap’

Zij-instromers worden ondernemer met het programma ‘Oriëntatie op Ondernemerschap’

Afgelopen maanden kregen 13 zij-instromers van UWV tijdens het programma ‘Oriëntatie op ondernemerschap’ de kans om te onderzoeken of het zelfstandige ondernemerschap bij hen past. Na verschillende succesvolle bijeenkomsten in het Praktijklab van ROC Rivor was maandag  8 juni de afronding van dit project. Rivierenland is nieuwe enthousiaste ondernemers rijker!

Pilot programma groot succes

Dominca de Looze, docent ondernemerschap van ROC Rivor vertelt: “Dit was de eerste keer dat we het programma draaiden voor deze doelgroep en het was gelijk een groot succes!

We begonnen met een grote groep leergierige deelnemers, die ontzettend veel geleerd heeft van de bijeenkomsten”. Meerdere deelnemers hebben gedurende het programma ook daadwerkelijk de eerste stappen naar het ondernemerschap gezet.

 

Thema’s

Elke bijeenkomst had een ander thema dat van belang is bij het ondernemerschap, zoals financiering, marketing, social media, business canvas model, wet- en regelgeving en netwerken . Bij elk thema was een expert uit de regio aanwezig om de deelnemers te inspireren en te motiveren voor het ondernemerschap.

Friedus Heldens, Adviseur Werk UWV en mede aanjager:  ”Vanuit UWV is perspectief op werk erg belangrijk. Hoe mooi is het dan om in deze tijd zelfstandig ondernemerschap een boost te geven met het doel om duurzaam uit een uitkering te komen. Wat een lef en ondernemerschap heb ik de afgelopen maanden gezien. Dat geeft me energie en stemt hoopvol!”

Folkert van den Berg, adviseur zelfstandigen UWV en begeleider van veel kandidaten, vult aan: “De samenwerking tussen ROC Rivor, UWV, Ribizz en de diverse andere partijen heeft een dynamische opleidingsomgeving gecreëerd. Die blijkt voor de startende ondernemers van grote toegevoegde waarde te zijn. De grote kracht van dit traject is ook de geweldige groep ondernemers in spe, die met zoveel enthousiasme hebben deelgenomen en elkaar op alle manieren hebben ondersteund. Hoe fijn is het om de weg naar een zelfstandige onderneming samen te kunnen bewandelen en te leren van elkaar”.

Ondanks de onzekere economische tijd waarin we verkeren, zijn er nog genoeg startende ondernemers in Rivierenland die kansen zien. Daarom start het project op 15 juni met een tweede groep zij- instromers vanuit UWV in aangepaste vorm, dat wil zeggen volgens de RIVM maatregelen.

 

Ontstaan Oriëntatie op Ondernemerschap

Het programma is ontstaan vanuit Perspectief op Werk, waarbij overheid, werkgevers en onderwijs gerichter samenwerken om obstakels in de match tussen werkzoekenden en werkgevers weg te nemen. En er dus meer mensen deel kunnen nemen aan de arbeidsmarkt.

Het programma is tot stand gekomen vanuit het netwerk Ondernemend Rivierenland (ONR), een samenwerking van ROC Rivor met 60 bedrijven en ondernemersverenigingen in de regio. Onder andere Rabobank, Ribizz, NehemKMC, OCT en RW-POA Rivierenland zijn betrokken bij het programma. Het ondernemerschapsonderwijs dat ROC Rivor binnen ONR heeft ontwikkeld met de partners vormt de basis voor dit programma. ONR is een Privaat Publieke Samenwerking in Rivierenland en wordt gesteund door de Provincie Gelderland en het Ministerie van OCW.

Deelnemer in portret

Joyce Smulders uit Meteren | Bedrijf: Op voeten gedragen

Na ruim 25 jaar gewerkt te hebben voor een baas, besloot Joyce Smulders het roer om te gooien. “Medische pedicure is iets waar ik heel blij van word, wat maakt leeftijd dan nog uit? Daarom heb ik mijn huidige baan opgezegd, volg ik nu een studie medische pedicure en start ik in 2021 met mijn eigen bedrijf Op voeten gedragen”.

Joyce nam deel aan het programma ‘Oriëntatie op Ondernemerschap’, omdat ze behoefte had aan meer inzicht in het ondernemen. “Het meest leerzame van dit programma was mijn bedrijf in een Business Canvas Model zetten, dit is een model die je kunt toepassen op je eigen bedrijf om een duidelijke propositie neer te zetten. Nu weet ik wat de basis van mijn bedrijf is en dit is zo belangrijk voor de start, maar ook voor de groei later”.

Joyce is ontzettend blij dat ze deel heeft kunnen nemen aan het programma.

“Dankzij het programma heb ik andere startende ondernemers mogen ontmoeten en ervaringen gedeeld. Kortom, ik ben ontzettend dankbaar voor deze kans en kan niet wachten tot ik mag starten met ondernemen!”.

 

Deelnemer in portret

Annelies Visser uit Buren | Bedrijf: TOPFABRIEK

Annelies Visser gelooft heilig in het bundelen van krachten als basis voor succes voor haar missie: van productiebedrijven ‘topfabrieken’ maken. “Met mijn bedrijf TOPFABRIEK help ik eigenaren, directeuren en managers van productiebedrijven die klaar zijn met machines die niet doen wat zij willen.

Door me te richten op zowel mensen als machines, zorg ik ervoor dat mensen weer de regie krijgen over hun machinepark. Het resultaat hiervan is dat zij bepalen hoe hun machines presteren. Er is orde, overzicht en een ontspannen sfeer waarin mensen elke dag samen werken aan verbetering. Kortom: een stevig fundament om het maximale resultaat uit het machinepark te halen”.

‘’Het is mijn ambitie om de beste fabriekverbeteraar van Nederland te worden”.

Annelies vond het zinvol om deel te nemen aan het programma. ‘Ik wilde toetsen met anderen of het ondernemen écht iets voor mij zou zijn. Het is prettig om samen met collega-starters te sparren. Afwisseling en uitdaging zijn belangrijke drijfveren voor Annelies:  “Wanneer iets onmogelijk lijkt, word ik juist geactiveerd. Dus, heb je een fabriek waarvan je denkt dat het beter kan, bel mij gerust. Dan praten we vrijblijvend over de mogelijkheden.   www.topfabriek.nl

Deelnemer in portret

Kimberly de Pater uit Tuil | Bedrijf: K de Pater Fotografie

Kimberly heeft haar eigen bedrijf, K de Pater fotografie, en is hier al een tijdje actief mee. Maar toch was het ondernemerschap niet iets wat haar gemakkelijk afging: “Ik was al even bezig met mijn onderneming, maar vond bijvoorbeeld netwerken en marketing best lastig. Daar kon ik wel wat hulp bij gebruiken”.

Kimberly kwam via UWV in aanraking met het programma ‘Oriëntatie op Ondernemerschap’. “Het programma sprak mij gelijk aan, dit was precies wat ik nodig had om weer stappen vooruit te zetten. Ik ben vooral veel wijzer geworden op het gebied van Marketing en Social Media. Hierin was ik echt zoekende en door de bijeenkomsten heb ik nu een Social Media Plan kunnen schrijven en implementeren!”.

“Ik kan iedereen aanraden het programma te volgen als je het ondernemerschap wilt ontdekken of hulpmiddelen nodig hebt om stappen te maken met je bedrijf!”

Campagne ‘Nederland slim benutten’ van start

Campagne ‘Nederland slim benutten’ van start

Campagne ‘Nederland slim benutten’ van start

Onlangs startte de campagne ‘Nederland slim benutten. De campagne komt voort uit een unieke samenwerking van de provincies Overijssel en Gelderland met de regio’s Regio Food Valley, Cleantech Regio, regio Arnhem-Nijmegen, Achterhoek Ambassadeurs, Fruitdelta Rivierenland, Veluwe, Regio Twente en Regio Zwolle.

Met de campagne wordt beoogd de inzet vanuit Oost-Nederland te laten landen in de verkiezingsprogramma’s en het toekomstige regeerakkoord in 2021. Ook om een evenredige vertegenwoordiging uit Oost-Nederland te bereiken in de nieuwe Tweede Kamer, overeenkomend met 25 kandidaten uit Gelderland/Overijssel op verkiesbare plekken op de kandidatenlijsten.

Kernboodschap

Samen met Greenport Gelderland, Logistic Valley Rivierenland, RBT Rivierenland en RW-POA Rivierenland heeft Regio FruitDelta Rivierenland haar inbreng geleverd voor de campagne. De kernboodschap is geworden: Voor de aanpak van de transities in het post-corona-tijdperk zijn innovatieve oplossingen nodig, die ook ontwikkeld zullen worden in Oost-Nederland. De regio’s in de provincies Gelderland en Overijssel hebben de kracht, de ruimte, de kennis en de mensen die daaraan een belangrijke bijdrage kunnen leveren.

Wij roepen de politieke partijen op gebruik te maken van de Kracht van Oost, de regio’s te ondersteunen en de aangedragen oplossingen kenbaar te maken aan de rest van Nederland, zie http://www.nederlandslimbenutten.nl, waar Regio FruitDelta ook een pagina heeft met aansprekende voorbeelden.

Persbericht beschikbaar voor verspreiding

Er is ten behoeve van de campagne een persbericht opgesteld. U kunt dit bericht delen in uw achterban en verspreiden via de kanalen van uw organisatie. In het bericht staat dat de Economic Boards van de regio’s in provincie Gelderland en Overijssel achter de boodschap staan.

Voor meer informatie over de campagne en de rol van Regio Fruitdelta, kun u contact opnemen met:

 Ir Annoesjka Wintjes, Programmamanager Lobby & Branding

 Ma t/m do:  06 113 503 19 | awintjes@regiorivierenland.nl