Save-the-date: Maaksessie over Werken en Leren voor Nieuwkomers in Gelderland

Save-the-date: Maaksessie over Werken en Leren voor Nieuwkomers in Gelderland

Wanneer? Dinsdag 19 september 2019 in Arnhem  (tijd en locatie volgen)

Velen in Gelderland zetten zich in voor een vlotte en zinnige integratie van nieuwkomers in de samenleving. Niet in het minst de nieuwkomers zelf. Werk is een cruciale pijler in integratie. Maar nieuwkomers, werkgevers, bemiddelaars en gemeenten lopen aan tegen beperkte mogelijkheden om werken en leren te combineren.

Leer-werktrajecten zijn van grote meerwaarde voor nieuwkomers. Maar er is een groot tekort aan opleidingsplekken waar nieuwkomers kunnen werken en leren tegelijk. Ook is het moeilijk om plekken gereserveerd te krijgen speciaal voor nieuwkomers. Leer-werktrajecten kunnen bijvoorbeeld een goede sleutel zijn om (vak)taal te leren en toe te werken naar een gewenste baan. Maar we zien in de praktijk dat nieuwkomers en werkgevers veel problemen ervaren als zij aan het werk willen gaan, of als zij willen werken en leren tegelijk.

Gedurende de Maaksessie zullen we de obstakels in kaart brengen en verdiepen, zullen we leren van good practices, en komen we tot concrete acties en oplossingen voor die obstakels. Daar hebben we u voor nodig! Het doel is meer kennis, meer handvatten voor werkgevers, én meer leer-werkplekken voor nieuwkomers. Met deze uitdagingen als vertrekpunt organiseert de provincie Gelderland met Open Embassy een Maaksessie Werken en Leren voor Nieuwkomers in Gelderland. De opgave: welke actie-agenda moeten we in 2019 uitvoeren om tot een optimale oplossingen te komen voor nieuwkomers in Gelderland?

De  Maaksessie vindt plaats op 19 september plaats in Arnhem  (tijd en locatie volgt).

Waarom zou je komen?

Je kunt je kennis en expertise delen, nieuwe kennis opdoen, je netwerk versterken, én zorgen dat jouw meest pregnante actiepunt kan worden uitgevoerd met een groep van gelijkgestemden die je daarbij helpen.

Voor de registratie, de nazorg en de kennisdeling maken we gebruik van Deedmob. Hier meld je je aan:

Je moet eerst lid van Deedmob worden. Dat wijst zich vanzelf. Zo ben je ook automatisch lid van onze online leeromgeving.

De sessie is de negende van elf Maaksessies die provincie Gelderland organiseert in 2018 en 2019. Het doel is al doende leren wat werkt, wat niet werkt en wat nog moet worden ontwikkeld om integratie in Gelderland beter te laten slagen. En dit met lokale stakeholders in de praktijk te brengen. Kennis én actie! Meer informatie vindt u op onze online leeromgeving Deedmob.

Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, neem dan even contact op met Jozef Niazi (j.niazi@gelderland.nl).

Voortgang realisatie Banenafspraak Q4 2018

Voortgang realisatie Banenafspraak Q4 2018

Het UWV publiceert op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer ieder kwartaal drie rapportages op regionaal en landelijk niveau, namelijk:

  • De regionale trendrapportage geeft aan hoe de omvang van de doelgroep populatie zich ontwikkelt en hoeveel banen (in de definitie van de banenafspraak) in de regio’s gerealiseerd zijn.
  • De factsheet banenafspraak is bedoeld als verdieping op de regionale trendrapportage banenafspraak en zoomt vooral in op (het verloop van) het aantal werkzame personen.
  • De publicatie transparantie van klantprofielen geeft inzicht in de vorderingen op het terrein van het aantal mensen dat behoort tot de doelgroep van de banenafspraak en door UWV en gemeenten (anoniem) voor het voetlicht wordt gebracht.

Kort geleden zijn de cijfers over Q4 2018 gepubliceerd. Zie hieronder een link naar de verschillende rapportages:

 

Aanvullend hebben is ook een rapportage Beschut Werk gepubliceerd. Naast de banenafspraak biedt ook beschut werk een mogelijkheid om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Om die reden publiceert UWV ieder kwartaal de rapportage beschut werk. Het gaat hierbij om mensen die zijn aangewezen op beschut werk in het kader van de Participatiewet: mensen waarover UWV adviseert dat zij zoveel (structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben, dat dit niet van een reguliere werkgever mag worden verwacht. De banen van deze mensen tellen niet mee voor de banenafspraak.

UWV is verantwoordelijk voor het afgeven van adviezen indicatie beschut werk; gemeenten zijn verantwoordelijk voor het realiseren van beschutte werkplekken. In combinatie met de regionale rapportages banenafspraak dient de rapportage beschut werk als handvat voor het gesprek in de arbeidsmarktregio. De rapportage heeft geen betrekking op de (financiële) afspraken tussen rijk en gemeenten op het gebied van beschut werk. Voor de rapportage Q4 2018 voor Rivierenland klik hier:

Perspectief op werk ondertekend en ingediend bij SZW

Perspectief op werk ondertekend en ingediend bij SZW

Werk… de motor achter een inclusief en ondernemend Rivierenland.

Vorige week is het regionale actieplan Perspectief op Werk ingediend bij het ministerie van SZW. Het plan  heeft tot doel om mensen in Rivierenland die nog niet werken en dat wel graag willen aan werk te helpen.

Intensieve samenwerking partners

Het plan is tot stand gekomen door intensieve samenwerking van de publieke en private arbeidsmarkt- en onderwijspartners verenigd in het RW-POA Rivierenland. Ook werd afgestemd met het landelijke ondersteuningsteam.

Ambitieus en pragmatisch

Het ambitieuze maar pragmatische plan met de titel ‘Werk… de motor achter een inclusief en ondernemend Rivierenland’ werd vorige week ondertekend door wethouders en vertegenwoordigers van onderwijs, VNO-NCW, LTO, Werkzaak, FNV en UWV in regio Rivierenland.

Perspectief op Werk is een initiatief van werkgevers, gemeenten, UWV, MBO-Raad, ministeries van OCW en SZW om regio’s te stimuleren de kansen die de regionale arbeidsmarkt momenteel biedt optimaal te benutten. Om de extra impuls te ondersteunen heeft het kabinet voor 2019 en 2020 steeds € 35 miljoen (1 miljoen per regio) beschikbaar gesteld.

 

Highlights Monitor 2019

Highlights Monitor 2019

Op 20 mei 2019 is tijdens de Jaarconferentie Techniekpact de jaarlijkse update van de Monitor gepresenteerd: een update van de cijfers over (bèta)techniek. In het kort ziet men onderstaande trends. Ontdek meer en bekijk ook de infographic op www.techniekpactmonitor.nl.  

 

  • In het onderwijs is het aandeel leerlingen en studenten dat kiest voor een bètatechnisch vakkenpakket of een bètatechnische studie gestabiliseerd. Het aandeel bètatechnische wo bachelor en masterdiploma’s is afgelopen jaar (jaren) wel toegenomen.
  • Vacatures voor bètatechnische docenten zijn vaak moeilijk vervulbaar. Het aantal gegeven bètatechnische lesuren is laatste jaren gestegen. 
  • De omvang van de technische arbeidsmarkt is 1,53 miljoen personen, dit is 20% van de werkende beroepsbevolking. Van de werkende mannen heeft 32% een technische baan; van de werkende vrouwen 6%. Het aandeel vrouwen in een technisch beroep is wel licht aan het toenemen.
  • Tussen 2013 en 2018 is het aantal vrouwen in een technisch beroep met 24% gestegen.
  • De vraag op de arbeidsmarkt naar techniek en ict is laatste jaren flink toegenomen. Het aantal technische en ict vacatures is gegroeid. De omvang van de technische beroepsbevolking is eveneens toegenomen. Met name het aantal ict’ers is sinds 2013 gegroeid, met 81.000 personen. 
  • De werkloosheid onder technisch opgeleiden is laag: 3,1% t.o.v. landelijk 4,8% over 2018.

Nieuwe gelden beschikbaar voor MKB-idee!

Nieuwe gelden beschikbaar voor MKB-idee!

Bent u mkb’er en wilt u samen met anderen meer investeren in de versterking van kennis en vaardigheden van uw personeel? Ervaart u hierbij belemmeringen? Denk dan mee over oplossingen om die belemmeringen weg te nemen met de regeling MKB Idee.

Met deze regeling wil de Rijksoverheid mkb’ers stimuleren meer te investeren in scholing en ontwikkeling van huidig en toekomstig werkenden. Anders dan in 2018 richt de regeling zich nu op iedere mkb’er. De subsidie is geen opleidingsbudget, maar een bijdrage voor het oplossen van knelpunten bij mkb’ers. Het is niet bedoeld voor het volgen van opleidingen bij onderwijsinstellingen.

Het project moet zich verder richten op 1 van de volgende soorten investering:  investeringen om te zorgen voor meer technisch opgeleid personeel, investeringen in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering en investeringen in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie. Voor meer informatie kijk op: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mkb-idee