Techniekpact Rivierenland is gestart

Techniekpact Rivierenland is gestart

Vanaf 1 juli ’19 is Techniekpact Rivierenland gestart. Het programma loopt door tot en met 2022. Het geeft een krachtige impuls aan de activiteiten van Platform Techniek Rivierenland (www.ptriv.nl) voor meer instroom in technische opleidingen en beroepen. Daarnaast is er aandacht voor een algemene verhoging van de scholingsgraad van werkenden in technische beroepen, duurzame inzetbaarheid en het stimuleren van een leercultuur in het MKB. Door actieve kennisdeling tussen ondernemers en onderwijs zal dit leren worden bevorderd.

Doorlopende sub-regionale activiteiten en effectmetingen

Het Techniekpact Rivierenland 2019-2022 programma kent twee voor Gelderland unieke onderdelen die gericht zijn op doorontwikkeling van activiteiten. Dit zijn het in beeld brengen van sub-regionale doorlopende activiteitenlijnen en effectmetingen van techniekpromotie activiteiten.

In Rivierenlandse sub-regio’s, vaak gemeenten zijn er unieke plaatselijke samenwerkingen tussen PO-VO-MBO-HBO en bedrijven met interessante resultaten. Van deze samenwerkingen kunnen andere (sub)regio’s leren om hun activiteitenlijnen te optimaliseren.

Bij effectmetingen is er aandacht voor verandering in het beeld van en de attitude ten opzichte van techniek van deelnemers om zo organisatoren van techniekactiviteiten te adviseren hoe de huidige werkwijze te verbeteren. De effectmeting kent twee componenten: 1) praktijkonderzoek met de Attitude Techniek Monitor (ATM) en 2) advies & coaching gebaseerd op recente eigen ATM meetresultaten en onderliggende theorie.

Daarnaast zijn er in het programma een kleine twintig activiteiten binnen de vier Techniekpact actielijnen van kiezen, leren, werken en meer hybride docenten in techniek. De rol van de programmaleiders bij deze activiteiten varieert van initiëren, inhoudelijk adviseren of (mee) uitvoeren tot effectmeting en coaching op doorontwikkeling.

Platform Techniek Rivierenland

Netwerkorganisatie Platform Techniek Rivierenland (PTRIV) is een overlegcluster in het Regionaal Werkbedrijf Platform Onderwijs Arbeidsmarkt (RW-POA) Rivierenland netwerk (https://rw-poarivierenland.nl/). Platform Techniek Rivierenland heeft als missie om het tekort aan technici, de mismatch tussen vraag en aanbod en het wegtrekken van technische bedrijven en jongeren uit de regio aan te pakken. Vanuit PTRIV is de Techniekpactaanvraag voorbereid met ondersteuning van RW-POA Rivierenland. PTRIV partners zijn o.a. ROC Rivor, Helicon MBO Geldermalsen, bedrijven van het Opleiding Centrum Rivierenland (OCR), technische branches, technische opleidingsfondsen en individuele (grote) bedrijven. Provincie Gelderland en ruim 150 technische bedrijven en scholen zorgen voor de financiering van het Techniekpact programma.

Vanuit PTRIV zijn er directe verbindingen met o.a. Sterk Techniek Onderwijs Rivierenland (TechExplore24), Toptechniek in Bedrijf netwerk Smart Building Rivierenland en Publiek Private Samenwerking (PPS) Tech Expres. Op activiteitenniveau heeft PTRIV lijnen met vrijwel alle regionale techniekactiviteiten en -initiatieven.

Informatie

Wilt u meer weten over Techniekpact Rivierenland 2019-2022, dan kunt u terecht bij de programmaleiders Jan.Heeres@btechs.nl (06-280 43 751) en Wilma.deWolf@btechs.nl (06-278 32 611) of de voorzitter van Platform Techniek Rivierenland: Arno van Kruijsbergen (arno.kruijsbergen@hetnet.nl, 06-533 25 709).

Aanvraag Professionalisering Werkgeversdienstverlening

Aanvraag Professionalisering Werkgeversdienstverlening

In het kader van het programma Matchen op Werk heeft het ministerie van SZW budget beschikbaar gesteld aan de arbeidsmarktregio’s voor professionaliseringsactiviteiten van werkgeversdienstverlening.

Het is een éénmalige impuls, met als doel de gezamenlijke ontwikkeling van medewerkers (zowel van gemeenten als UWV) van de regionale werkgeversservicepunten. De Programmaraad faciliteert dit proces.

Er is voor iedere arbeidsmarktregio is een bedrag beschikbaar van €27.500. De aanvraag wordt door de centrumgemeente gedaan (één aanvraag per regio). Het programmabureau RW-POA Rivierenland ondersteunt de centrumgemeente bij het realiseren van een gezamenlijke aanvraag voor Rivierenland. Zeker, omdat de professionalisering van de regionale werkgeversdienstverlening een actiepunt is in het Marktbewerkingsplan RW-POA Rivierenland 2019/2020.

Subsidieregeling Sociale Innovatie – Provincie Gelderland

Subsidieregeling Sociale Innovatie – Provincie Gelderland

De economie verandert snel door digitalisering en robotisering. Technische vernieuwing kan niet zonder sociale vernieuwing. Met de regeling Sociale Innovatie daagt provincie Gelderland werkgevers uit meer te investeren in scholing en nieuwe manieren van samenwerking. Door slim samen te werken en talent beter te benutten kunnen bedrijven het beste uit hun mensen halen.

Bij innovatie denken we snel aan technologische innovatie, maar we hebben sociale innovatie nodig om dit te laten werken. Door slimmer (samen) te werken en het werk beter te organiseren kunnen medewerkers het beste uit zichzelf halen en daarin blijven leren en ontwikkelen. Sociaal innovatieve bedrijven zijn succesvoller en productiever. Voorbeelden van sociale innovatie zijn het werken in zelfsturende teams, werken met flexibele werktijden en verzamelplaatsen waar medewerkers van verschillende bedrijven elkaar ontmoeten en samenwerken. Een ander voorbeeld is het trainen van de ‘21st century skills’ van medewerkers. Nieuwe technieken vragen nieuwe vaardigheden.

Uit onderzoek is gebleken dat veel Gelderse werkgevers nog achterblijven in sociale innovatie. Niet alle bedrijven hebben genoeg tijd, geld en kennis om hierin te investeren. Om het kleinbedrijf (50 t/m 250 medewerkers) te stimuleren meer te investeren in de ontwikkeling van haar personeel, heeft provincie Gelderland een sociale innovatieregeling ingericht. Provincie Gelderland zet hiervoor 2 miljoen euro in. Hierin speelt de ondernemingsraad een centrale rol, als waarborg voor de betrokkenheid en inspraak van de werknemers. Ben jij een MKB’er, school of gemeente met een goed idee voor sociale innovatie, houd dan het forum van de provincie in de gaten!

Gelders vakmanschap 2.0
De provincie Gelderland wil  kleine bedrijven met minder dan 50 medewerkers bereiken via Leve(n)Lang Gelders vakmanschap 2.0. Dit is een doorontwikkeling van het model met de scholingsvouchers. Er wordt een kennisplatform opgezet, zodat alle kennis over sociale innovatie laagdrempelig beschikbaar is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anthony van Vulpen (a.van.vulpen@gelderland.nl) of Armagan Önder (a.onder@gelderland.nl).   

Meer informatie is te vinden via:

Save-the-date: Maaksessie over Werken en Leren voor Nieuwkomers in Gelderland

Save-the-date: Maaksessie over Werken en Leren voor Nieuwkomers in Gelderland

Wanneer? Dinsdag 19 september 2019 in Arnhem  (tijd en locatie volgen)

Velen in Gelderland zetten zich in voor een vlotte en zinnige integratie van nieuwkomers in de samenleving. Niet in het minst de nieuwkomers zelf. Werk is een cruciale pijler in integratie. Maar nieuwkomers, werkgevers, bemiddelaars en gemeenten lopen aan tegen beperkte mogelijkheden om werken en leren te combineren.

Leer-werktrajecten zijn van grote meerwaarde voor nieuwkomers. Maar er is een groot tekort aan opleidingsplekken waar nieuwkomers kunnen werken en leren tegelijk. Ook is het moeilijk om plekken gereserveerd te krijgen speciaal voor nieuwkomers. Leer-werktrajecten kunnen bijvoorbeeld een goede sleutel zijn om (vak)taal te leren en toe te werken naar een gewenste baan. Maar we zien in de praktijk dat nieuwkomers en werkgevers veel problemen ervaren als zij aan het werk willen gaan, of als zij willen werken en leren tegelijk.

Gedurende de Maaksessie zullen we de obstakels in kaart brengen en verdiepen, zullen we leren van good practices, en komen we tot concrete acties en oplossingen voor die obstakels. Daar hebben we u voor nodig! Het doel is meer kennis, meer handvatten voor werkgevers, én meer leer-werkplekken voor nieuwkomers. Met deze uitdagingen als vertrekpunt organiseert de provincie Gelderland met Open Embassy een Maaksessie Werken en Leren voor Nieuwkomers in Gelderland. De opgave: welke actie-agenda moeten we in 2019 uitvoeren om tot een optimale oplossingen te komen voor nieuwkomers in Gelderland?

De  Maaksessie vindt plaats op 19 september plaats in Arnhem  (tijd en locatie volgt).

Waarom zou je komen?

Je kunt je kennis en expertise delen, nieuwe kennis opdoen, je netwerk versterken, én zorgen dat jouw meest pregnante actiepunt kan worden uitgevoerd met een groep van gelijkgestemden die je daarbij helpen.

Voor de registratie, de nazorg en de kennisdeling maken we gebruik van Deedmob. Hier meld je je aan:

Je moet eerst lid van Deedmob worden. Dat wijst zich vanzelf. Zo ben je ook automatisch lid van onze online leeromgeving.

De sessie is de negende van elf Maaksessies die provincie Gelderland organiseert in 2018 en 2019. Het doel is al doende leren wat werkt, wat niet werkt en wat nog moet worden ontwikkeld om integratie in Gelderland beter te laten slagen. En dit met lokale stakeholders in de praktijk te brengen. Kennis én actie! Meer informatie vindt u op onze online leeromgeving Deedmob.

Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, neem dan even contact op met Jozef Niazi (j.niazi@gelderland.nl).

Voortgang realisatie Banenafspraak Q4 2018

Voortgang realisatie Banenafspraak Q4 2018

Het UWV publiceert op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer ieder kwartaal drie rapportages op regionaal en landelijk niveau, namelijk:

  • De regionale trendrapportage geeft aan hoe de omvang van de doelgroep populatie zich ontwikkelt en hoeveel banen (in de definitie van de banenafspraak) in de regio’s gerealiseerd zijn.
  • De factsheet banenafspraak is bedoeld als verdieping op de regionale trendrapportage banenafspraak en zoomt vooral in op (het verloop van) het aantal werkzame personen.
  • De publicatie transparantie van klantprofielen geeft inzicht in de vorderingen op het terrein van het aantal mensen dat behoort tot de doelgroep van de banenafspraak en door UWV en gemeenten (anoniem) voor het voetlicht wordt gebracht.

Kort geleden zijn de cijfers over Q4 2018 gepubliceerd. Zie hieronder een link naar de verschillende rapportages:

 

Aanvullend hebben is ook een rapportage Beschut Werk gepubliceerd. Naast de banenafspraak biedt ook beschut werk een mogelijkheid om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Om die reden publiceert UWV ieder kwartaal de rapportage beschut werk. Het gaat hierbij om mensen die zijn aangewezen op beschut werk in het kader van de Participatiewet: mensen waarover UWV adviseert dat zij zoveel (structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben, dat dit niet van een reguliere werkgever mag worden verwacht. De banen van deze mensen tellen niet mee voor de banenafspraak.

UWV is verantwoordelijk voor het afgeven van adviezen indicatie beschut werk; gemeenten zijn verantwoordelijk voor het realiseren van beschutte werkplekken. In combinatie met de regionale rapportages banenafspraak dient de rapportage beschut werk als handvat voor het gesprek in de arbeidsmarktregio. De rapportage heeft geen betrekking op de (financiële) afspraken tussen rijk en gemeenten op het gebied van beschut werk. Voor de rapportage Q4 2018 voor Rivierenland klik hier:

Perspectief op werk ondertekend en ingediend bij SZW

Perspectief op werk ondertekend en ingediend bij SZW

Werk… de motor achter een inclusief en ondernemend Rivierenland.

Vorige week is het regionale actieplan Perspectief op Werk ingediend bij het ministerie van SZW. Het plan  heeft tot doel om mensen in Rivierenland die nog niet werken en dat wel graag willen aan werk te helpen.

Intensieve samenwerking partners

Het plan is tot stand gekomen door intensieve samenwerking van de publieke en private arbeidsmarkt- en onderwijspartners verenigd in het RW-POA Rivierenland. Ook werd afgestemd met het landelijke ondersteuningsteam.

Ambitieus en pragmatisch

Het ambitieuze maar pragmatische plan met de titel ‘Werk… de motor achter een inclusief en ondernemend Rivierenland’ werd vorige week ondertekend door wethouders en vertegenwoordigers van onderwijs, VNO-NCW, LTO, Werkzaak, FNV en UWV in regio Rivierenland.

Perspectief op Werk is een initiatief van werkgevers, gemeenten, UWV, MBO-Raad, ministeries van OCW en SZW om regio’s te stimuleren de kansen die de regionale arbeidsmarkt momenteel biedt optimaal te benutten. Om de extra impuls te ondersteunen heeft het kabinet voor 2019 en 2020 steeds € 35 miljoen (1 miljoen per regio) beschikbaar gesteld.