In ontwikkeling: leergang Sociaal Ondernemen in samenwerking met Rabobank West Betuwe

In ontwikkeling: leergang Sociaal Ondernemen in samenwerking met Rabobank West Betuwe

Sociaal ondernemen – ondernemen vanuit een maatschappelijke missie– wordt steeds noodzakelijker om als ondernemer toekomstbestendig te opereren.
Zowel voor ondernemers als voor het realiseren van de banenafspraak zijn verdere investeringen in Rivierenland belangrijk.

Uitdagingen in Rivierenland

Rivierenland telt slechts een beperkt aantal sociaal ondernemers. Bekend is dat zij tegen uitdagingen aanlopen: vaak worstelen zij met het businessmodel dat zij hanteren en/ of barrières die zij tegen komen in het bestaande systeem van financiering.  Ook is er geen regionaal netwerk van sociaal ondernemers waarin zij uitdagingen, kennis en kunde kunnen delen en zo verder kunnen groeien.
Rabobank West Betuwe en RW-POA Rivierenland hebben dezelfde missie: het toekomstbestendig maken van (sociaal) ondernemerschap in de regio Rivierenland.

Samenwerking met Rabobank West Betuwe

De Ledenraad van de Rabobank West Betuwe heeft ingestemd met het voorstel van RW-POA Rivierenland. Dit betekent dat de Rabobank West Betuwe uit het Coöperatief Stimuleringsfonds onder bepaalde voorwaarden middelen beschikbaar stelt voor de verdere ontwikkeling van een leergang Sociaal Ondernemen.

De komende  weken gaat het programmabureau RW-POA Rivierenland in gesprek met de Rabobank West Betuwe over de verdere samenwerking, de ontwikkeling van de leergang en het voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Kent u of bent u een ondernemer die toekomstbestendig wil blijven? Die graag socialer wil ondernemen, maar meer handvatten nodig heeft om dit te vertalen naar de bedrijfsvoering?
Kom dan naar het Talent Event op 5 november a.s. en schrijf u in voor de workshop ‘Sociaal Ondernemen’.

Hoe doet Rivierenland het met de Banenafspraak?

Hoe doet Rivierenland het met de Banenafspraak?

Rivierenland doet het als arbeidsmarktregio goed met het realiseren van de afgesproken doelstellingen van de Banenafspraak. Uit de laatste trendrapportage over 2019 Q1 blijkt dat onze regio op koers ligt met het aantal te realiseren banen voor de doelgroep Banenafspraak in 2019. De afgesproken doelstelling voor dit jaar – 645 extra banen realiseren ten opzichte van de nulmeting (2012) – wordt in het eerste kwartaal ruimschoots gehaald.

Ruim 2000 mensen aan het werk

Sinds de start van de banenafspraak (2015) presteert onze arbeidsmarktregio goed op het gebied van de Banenafspraak. Ruim 2000 mensen uit het doelgroepregister hebben inmiddels een vaste of tijdelijke baan gevonden.

Succes, maar afvlakkende groei

Het afgelopen jaar begint de groei van het aantal (tijdelijke) banen af te nemen. Met name in sector overheid (= onderwijs en overheid) worden de afgesproken doelstellingen niet gehaald.
Zie voor meer (cijfer)informatie de Regionale Trendrapportage Banenafspraak en de factsheet Banenafspraak Rivierenland.

Uitdaging, de lat omhoog

Voor het huidige kalenderjaar, en de daaropvolgende jaren, wordt de lat steeds hoger gelegd. In 2020 moeten er in Rivierenland 795 banen extra gerealiseerd zijn ten opzichte van de nulmeting in 2012. Daarmee moeten er volgend jaar in totaal 1729 banen beschikbaar zijn voor mensen die vallen onder de doelgroep Banenafspraak.

Werkgevers, werknemers, UWV, Werkzaak Rivierenland, het onderwijs en de gemeenten Buren en Neder-Betuwe moeten nauw samen blijven werken en nieuwe initiatieven blijven ontwikkelen om verder te bouwen aan de inclusieve arbeidsmarkt.

Techniekpact Rivierenland: beroepsoriëntatie van leerlingen met ondernemers als rolmodel & meer ouderbetrokkenheid

Techniekpact Rivierenland: beroepsoriëntatie van leerlingen met ondernemers als rolmodel & meer ouderbetrokkenheid

Het Techniekpact Rivierenland programma loopt door tot en met 2022 en geeft een krachtige impuls aan de activiteiten van Platform Techniek Rivierenland (www.ptriv.nl) voor meer instroom in technische opleidingen en beroepen. Beroepsoriëntatie, ouderbetrokkenheid en rolmodellen zijn sleutelwoorden in Techniekpact Rivierenland en ook effectmeting.

Ouders actief bij beroepsoriëntatie

Beroepsoriëntatie van jonge leerlingen is een complex en tegelijk ook belangrijk proces voor hun toekomst. Via loopbaanoriëntatie begeleiding besteden scholen hier aandacht aan, maar er is meer voor nodig. Ouderbetrokkenheid is niet alleen thuis belangrijk maar ook bij uitvoering van beroepsoriëntatie activiteiten kunnen (groot)ouders een wezenlijke bijdrage leveren. Dat kan variëren van begeleiden van groepjes leerlingen bij bedrijfsbezoeken tot gastlessen op school over het eigen beroep. Binnen de Techniekpact Rivierenland actielijn ‘Kiezen voor techniek’ wordt er geijverd om ouders meer en beter bij beroepsoriëntatie activiteiten op scholen te betrekken.

Ondernemers en studenten als rolmodellen

Rolmodellen is een ander spoor om leerlingen te helpen bij hun beroepsoriëntatie. Dat kunnen ondernemers zijn in hun eigen bedrijf of werkomgeving maar ook MBO en HBO studenten op hun stageplaats in een bedrijf. Vanuit Techniekpact Rivierenland worden bedrijfsbezoeken georganiseerd voor VMBO leerlingen en daarin spelen ondernemers een essentiële rol. Ook stagairs kunnen rolmodellen worden door zowel over hun school als hun stagebedrijf te vertellen. Vaak staat hun voorbeeld qua beleving dichterbij de wereld van VMBO leerlingen en is daardoor meer pakkend. Binnen Techniekpact Rivierenland wordt geijverd om bij VMBO beroepenoriëntatie inbreng van rolmodellen te versterken en deze aanpak te vertalen naar beroepsoriëntatie van HAVO en VWO leerlingen.

Effectmeting bij leerlingen

In Rivierenland lopen een aantal samenwerkingen tussen primair en voortgezet en onderwijs scholen en in deze PO VO samenwerkingen kan inbreng van ouders zowel de inhoud van activiteiten verbeteren maar ook het leren bij beroepsoriëntatie stimuleren. Een aantal langer lopende techniek promotie activiteiten als Techniekwedstrijd Rivierengebied en First Lego League (FLL) wedstrijd bestrijken een flink deel van schooljaar en lenen zich daardoor voor een effectmeting. Binnen Techniekpact Rivierenland wordt bij deze activiteiten onderzoek gedaan met de Attitude Techniek Monitor (ATM) om te zien wat het effect bij leerlingen is op hun beeld van en attitude ten opzichte van techniek is. Oftewel wat verandert er in de hoofden leerlingen?

Informatie

Meer weten over Techniekpact Rivierenland 2019-2022? Dan kunt u terecht bij programmaleiders Jan.Heeres@btechs.nl (06-280 43 751) en Wilma.deWolf@btechs.nl (06-278 32 611) of de voorzitter van Platform Techniek Rivierenland: Arno van Kruijsbergen (arno.kruijsbergen@hetnet.nl, 06-533 25 709).

 

Staatssecretaris stelt 1 miljoen beschikbaar voor Perspectief op Werk

Staatssecretaris stelt 1 miljoen beschikbaar voor Perspectief op Werk

Rivierenland van start met 17 projecten om mensen aan het werk te helpen

Onlangs keurde Staatssecretaris Van Ark van SZW het actieplan van arbeidsmarktregio Rivierenland goed, dat mensen versneld aan werk moet helpen. Het plan met de titel ‘Werk… de motor achter een inclusief en ondernemend Rivierenland’ omvat 17 concrete projecten die de route naar werk moeten verkorten. Het plan is tot stand gekomen door intensieve samenwerking van publieke en private arbeidsmarkt- en onderwijspartners, verenigd in het Regionaal Werkbedrijf – Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt Rivierenland (RW – POA Rivierenland). Vlak voor de zomer werd het regionale plan ondertekend door wethouders en vertegenwoordigers van VNO-NCW, Greenport, Werkzaak, FNV, onderwijs en UWV in regio Rivierenland. Met de goedkeuring is een bedrag gemoeid van 1 miljoen euro.

Iedereen is nodig in Rivierenland

Ben Brink, voorzitter van RW-POA Rivierenland en wethouder van de gemeente Tiel: ’De betrokken partijen in onze regio zijn in staat om snel en effectief samen te werken als het gaat om het benutten van kansen in de arbeidsmarkt. We waren één van de eerste arbeidsregio’s die een concreet plan indiende’. De goedkeuringsbrief van het ministerie bevestigt de samenwerking. ‘Rivierenland kent al een hoge regionale organisatiegraad rondom onderwijs en (de inclusieve) arbeidsmarkt’.
Hans van Zuijdam, voorzitter VNO – NCW Rivierenland: ‘Bedrijven in de regio draaien op volle toeren en komen mensen tekort. Dat biedt kansen voor mensen die willen en kunnen werken. Toch zien we dat niet iedereen zelfstandig de weg naar werk vindt. Ons plan is zeer pragmatisch opgesteld: 17 concrete projecten, die meteen bijdragen aan het realiseren van matches en banen.

Meteen van start

Zodra de goedkeuring binnen was, werd gestart met de uitvoering van het plan. Maandag jl. kwamen de betrokkenen bij elkaar voor een startbijeenkomst in de vestiging van Rabobank West Betuwe in Geldermalsen. Naast de regionale stakeholders en de trekkers van de 17 projecten waren de Provincie Gelderland en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aanwezig.

Perspectief op Werk

Perspectief op Werk is een initiatief van werkgevers, gemeenten, UWV, onderwijsveld, en het Rijk om regio’s te stimuleren de kansen die de regionale arbeidsmarkt momenteel biedt optimaal te benutten. De Nederlandse werkgevers staan te springen om mensen die aan de slag kunnen en dat biedt mogelijkheden voor aanzienlijke groepen werkzoekenden, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De focus in het regionaal actieplan moet liggen op een korte termijn doe-agenda. Om de extra impuls te ondersteunen heeft het kabinet voor 2019 en 2020 steeds € 35 miljoen (1 miljoen per regio) beschikbaar gesteld.

Voor meer informatie over Perspectief op Werk en het regionale actieplan ‘Werk… de motor achter een inclusief en ondernemend Rivierenland’, neem contact op met:
N. (Natalie) Bremmer-Ursinus
Secretaris RW-POA Rivierenland
bremmer@rwpoa.nl | 06-15656623

Techniekpact Rivierenland is gestart

Techniekpact Rivierenland is gestart

Vanaf 1 juli ’19 is Techniekpact Rivierenland gestart. Het programma loopt door tot en met 2022. Het geeft een krachtige impuls aan de activiteiten van Platform Techniek Rivierenland (www.ptriv.nl) voor meer instroom in technische opleidingen en beroepen. Daarnaast is er aandacht voor een algemene verhoging van de scholingsgraad van werkenden in technische beroepen, duurzame inzetbaarheid en het stimuleren van een leercultuur in het MKB. Door actieve kennisdeling tussen ondernemers en onderwijs zal dit leren worden bevorderd.

Doorlopende sub-regionale activiteiten en effectmetingen

Het Techniekpact Rivierenland 2019-2022 programma kent twee voor Gelderland unieke onderdelen die gericht zijn op doorontwikkeling van activiteiten. Dit zijn het in beeld brengen van sub-regionale doorlopende activiteitenlijnen en effectmetingen van techniekpromotie activiteiten.

In Rivierenlandse sub-regio’s, vaak gemeenten zijn er unieke plaatselijke samenwerkingen tussen PO-VO-MBO-HBO en bedrijven met interessante resultaten. Van deze samenwerkingen kunnen andere (sub)regio’s leren om hun activiteitenlijnen te optimaliseren.

Bij effectmetingen is er aandacht voor verandering in het beeld van en de attitude ten opzichte van techniek van deelnemers om zo organisatoren van techniekactiviteiten te adviseren hoe de huidige werkwijze te verbeteren. De effectmeting kent twee componenten: 1) praktijkonderzoek met de Attitude Techniek Monitor (ATM) en 2) advies & coaching gebaseerd op recente eigen ATM meetresultaten en onderliggende theorie.

Daarnaast zijn er in het programma een kleine twintig activiteiten binnen de vier Techniekpact actielijnen van kiezen, leren, werken en meer hybride docenten in techniek. De rol van de programmaleiders bij deze activiteiten varieert van initiëren, inhoudelijk adviseren of (mee) uitvoeren tot effectmeting en coaching op doorontwikkeling.

Platform Techniek Rivierenland

Netwerkorganisatie Platform Techniek Rivierenland (PTRIV) is een overlegcluster in het Regionaal Werkbedrijf Platform Onderwijs Arbeidsmarkt (RW-POA) Rivierenland netwerk (https://rw-poarivierenland.nl/). Platform Techniek Rivierenland heeft als missie om het tekort aan technici, de mismatch tussen vraag en aanbod en het wegtrekken van technische bedrijven en jongeren uit de regio aan te pakken. Vanuit PTRIV is de Techniekpactaanvraag voorbereid met ondersteuning van RW-POA Rivierenland. PTRIV partners zijn o.a. ROC Rivor, Helicon MBO Geldermalsen, bedrijven van het Opleiding Centrum Rivierenland (OCR), technische branches, technische opleidingsfondsen en individuele (grote) bedrijven. Provincie Gelderland en ruim 150 technische bedrijven en scholen zorgen voor de financiering van het Techniekpact programma.

Vanuit PTRIV zijn er directe verbindingen met o.a. Sterk Techniek Onderwijs Rivierenland (TechExplore24), Toptechniek in Bedrijf netwerk Smart Building Rivierenland en Publiek Private Samenwerking (PPS) Tech Expres. Op activiteitenniveau heeft PTRIV lijnen met vrijwel alle regionale techniekactiviteiten en -initiatieven.

Informatie

Wilt u meer weten over Techniekpact Rivierenland 2019-2022, dan kunt u terecht bij de programmaleiders Jan.Heeres@btechs.nl (06-280 43 751) en Wilma.deWolf@btechs.nl (06-278 32 611) of de voorzitter van Platform Techniek Rivierenland: Arno van Kruijsbergen (arno.kruijsbergen@hetnet.nl, 06-533 25 709).

Aanvraag Professionalisering Werkgeversdienstverlening

Aanvraag Professionalisering Werkgeversdienstverlening

In het kader van het programma Matchen op Werk heeft het ministerie van SZW budget beschikbaar gesteld aan de arbeidsmarktregio’s voor professionaliseringsactiviteiten van werkgeversdienstverlening.

Het is een éénmalige impuls, met als doel de gezamenlijke ontwikkeling van medewerkers (zowel van gemeenten als UWV) van de regionale werkgeversservicepunten. De Programmaraad faciliteert dit proces.

Er is voor iedere arbeidsmarktregio een bedrag beschikbaar van €27.500. De aanvraag wordt door de centrumgemeente gedaan (één aanvraag per regio). Het programmabureau RW-POA Rivierenland ondersteunt de centrumgemeente bij het realiseren van een gezamenlijke aanvraag voor Rivierenland. Zeker, omdat de professionalisering van de regionale werkgeversdienstverlening een actiepunt is in het Marktbewerkingsplan RW-POA Rivierenland 2019/2020.