Werkconferentie RW-POA Rivierenland

jun 9, 2016 | Nieuws

Op 26 mei heeft het RW- POA Rivierenland een werkconferentie georganiseerd met het thema “werk en samenwerken in de regio”. Doel van de conferentie was om, vanuit bestaande netwerken in Rivierenland, goede ervaringen en nieuwe initiatieven te delen. Dit alles met de gedachte dat dit moet leiden tot concrete plannen voor de regio op het gebied van werk en arbeidsmarkt.

De bijeenkomst werd geopend door wethouder Corry van Rhee – Oud Ammerveld, voorzitter van het RW-POA Rivierenland. Zij ging vooral in op het belang van goede netwerken in de regio. Vervolgens onderstreepte Prof. dr. Marcel Boogers, in zijn inleiding, ondermeer het belang van een regionale visie en een duidelijke strategie voor een effectieve regionale samenwerking. Aansluitend gingen vier werkateliers van start. Binnen deze werkateliers was gekozen voor een activerende aanpak, waarbij vertegenwoordigers van ondernemers, onderwijs, ondernemende inwoners en overheid, werden uitgedaagd om nieuwe initiatieven verder te concretiseren.

Bekijk de volledige presentatie.

De werkateliers stonden onder leiding van de initiatiefnemers en richtten zich op:

 

  • Het vergroten intersectorale mobiliteit in de regio o.l.v. STMR en WZW
  • Het vormen van een online platform van zelfstandig ondernemers in Rivierenland o.l.v. Het Centrum voor Jong Ondernemerschap (CVJO)
  • Een onderzoek naar een jongerenbedrijf voor leerlingen Mbo niveau 1 en 2 o.l.v. ROC Rivor
  • Recreatie en Toerisme als vliegwiel voor ontwikkeling o.l.v. HollandDelta

Na afloop van de werkateliers en het buffet vond aan de hand van een terugkoppeling per atelier een forumdiscussie plaats met Corry van Rhee – Oud Ammerveld, Marcel Boogers en Michiel Scheffers, gedeputeerde van de provincie Gelderland.

 

In totaal hebben ruim 75 mensen deelgenomen aan de werkateliers. Na afloop is de deelnemers gevraagd naar hun ervaringen. Uit de exit enquête is het volgende naar voren gekomen:

 

  • Op de vraag ‘is het organiseren van een vergelijkbare werkconferentie voor herhaling vatbaar’ reageerde 95% van de respondenten met een ja.
  • De vorm van het werkatelier werd eveneens door 95% positief beoordeeld.
  • Uit ruim 92% van de reacties kwam naar voren dat het werkatelier kansrijke uitkomsten heeft opgeleverd.
  • Over de mate waarin het plenaire gedeelte zinvol werd ervaren, liepen de meningen wat meer uiteen. Zo beantwoordde 75% deze vraag met een ja, 15% was neutraal en 10 procent van de reacties vond het plenaire gedeelte minder.

 

 

Al met al kijken we terug op een geslaagde bijeenkomst waar niet alleen kansrijke ideeën verder zijn uitgewerkt maar waar in ruime mate gebruik is gemaakt van de gelegenheid om te netwerken. Een activiteit die volgens Marcel Boogers de basis is voor een vruchtbare (regionale) samenwerking.