Samenwerkingen in het onderwijs

Praktijklab

Beroepsonderwijs

Het beroepsonderwijs ontwikkelt zich steeds meer als maatschappelijk partner binnen het arbeidsmarktbeleid. Mede onder invloed van de impuls uit het regionale Mbo-investeringsfonds heeft ROC Rivor met partners een regionaal educatief plan ontwikkeld. In het plan wordt richting gegeven aan de samenwerking met maatschappelijke partners en andere onderwijsinstellingen en mede vormgegeven aan thema’s als flexibilisering van de arbeidsmarkt en ‘Een Leven Lang Leren’.

De planvorming van ROC Rivor is de afgelopen periode regelmatig onderwerp van gesprek geweest in het RW-POA overleg. ROC Rivor heeft daarbij de input gevraagd van alle betrokkenen om zo een plan neer te kunnen leggen dat volgens alle betrokkenen een meerwaarde zou hebben voor de verdere ontwikkeling van het arbeidsmarktbeleid in onze regio.

Publiek Private Samenwerking

Als enige brede Mbo-voorziening in onze regio speelt ROC Rivor een belangrijke rol in de verbinding tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Voorbeelden daarvan zijn de bijdrage van het ROC aan de ontwikkeling van het Leerwerkloket in het kader van ‘Een Leven Lang Leren’ en de twee Publiek Private Samenwerkingen waarin ROC Rivor een belangrijke rol vervult: Ondernemend Rivierenland en TechExpress.

Praktijklab

Ondernemend Rivierenland

PPS Ondernemend Rivierenland is een Privaat Publiek Samenwerkingsverband waarin ruim 65 bedrijven, instellingen en lokale overheden in regio Rivierenland samen met ROC Rivor ondernemend onderwijs ontwikkelen. Dit samenwerkingsverband is georganiseerd in een vierjarig project. Het is de bedoeling, dat na vier jaar de ontwikkelde producten en diensten verduurzaamd en beschikbaar zijn voor de regio.

De partners in het project hebben de handen ineengeslagen en gaan gezamenlijk werken aan het realiseren van drie speerpunten:

 

  1. Ontwikkelen van ondernemend gedrag
  2. Co-makership voor ondernemend onderwijs (door ontwikkelen Praktijklab)
  3. Ontwikkelen van zelfstandig ondernemerschap

Waarom is de PPS Ondernemend Rivierenland belangrijk voor de regio?

Onder druk van technologische ontwikkelingen en mondialisering flexibiliseert de arbeidsmarkt in hoog tempo. Van werknemers in bedrijven wordt verwacht, dat zij eigen verantwoordelijkheid nemen in de ontwikkeling van hun loopbaan en inzetbaarheid.  Het belang van ondernemende werknemers neemt toe en er is een opkomst van ZZP’ers gaande.

Een levenslang arbeidscontract lijkt steeds meer tot het verleden te behoren. Tegelijkertijd bestaan er zeer kortlopende contracten, waarin vaak direct en/of ter plaatse wordt overeengekomen een dienst of product te leveren.

In deze dynamische economische ontwikkelingen is het belangrijk, dat werknemers en (startende) ondernemers goed zijn toegerust om succesvol te zijn op de arbeidsmarkt.

De PPS Ondernemend Rivierenland wil mbo studenten, werkzoekenden en herintreders ondernemende vaardigheden bijbrengen, die nodig zijn om succesvol te zijn op de arbeidsmarkt. Ook biedt de PPS (startende) ondernemers  en ZZP’ers ondersteuning bij het ontwikkelen van hun onderneming.

Praktijklab

TechExpress

Binnen de PPS TechExpress slaan de partners uit de technische sectoren bouw, bouwgerelateerd, metaal en mechatronica, en de onderwijsinstelllingen de handen ineen. De missie van de TechExpress is om door middel van onderwijsprojecten en kennisdeling te komen tot een gezondere arbeidsmarkt. Waar vraag en aanbod zo optimaal mogelijk op elkaar aansluiten door te focussen op de concurrentiefactor die wordt gevormd door het menselijk kapitaal. Deze bundeling van krachten maakt het mogelijk dat de problematiek op de technische arbeidsmarkt daadwerkelijk breed en in al zijn aspecten wordt aangepakt.

Aan de TechExpress doen zo’n zestig partijen mee, waaronder o.a. de vmbo-afdelingen van Pax Christi, Linge College, Lingeborgh, Lek & Linge, Gilde Vakcollege en Koningin Wilhelmina College. Het totale budget van het project bedraagt 2,7 miljoen euro en heeft een looptijd van vier jaar. Het bedrag wordt voor een derde door het Rijk beschikbaar gesteld; de rest komt van regionale bedrijfsleven en de regionale overheid.

Doel van het project

De aanvraag voor subsidie uit het Regionaal Investeringsfonds MBO is bedoeld voor het realiseren van de volgende doelstellingen van de PPS TechExpress:

  • Het vergroten van de kwaliteit van het technisch onderwijs door deze beter aan te laten sluiten op de vraag van bedrijven uit de regio. De TechExpress wil dit bereiken door een vernieuwing en flexibilisering van de technische opleidingen op niveau 2 en 3, door middel van stages op maat en praktijkopdrachten uit de echte wereld, uitgevoerd binnen school.
  • Investeren in de technische leeromgeving op de Bachstraat in Tiel en de Poppenbouwing in Geldermalsen, door nieuwe innovaties door te voeren. De TechExpress voorziet onder meer in een uitbreiding van het pand aan de Poppenbouwing in Geldermalsen, dat diverse opleidingsinstituten herbergt. Hier gaan middelbare scholieren met mbo-studenten samen aan projecten werken en doen zo hopelijk liefde voor de techniek op.
  • Hogere instroom in de techniekopleidingen in het algemeen en bouwgerelateerde en mechatronica-opleidingen in het bijzonder.
  • De TechExpress wil de instroom van mbo-ers in de technische bedrijfstak verder bevorderen middels projecten op het gebied van loopbaan- en opleidingsoriëntatie voor vmbo-leerlingen van basis en kader.
  • De samenwerkende partners gaan het onbenutte arbeidspotentieel benaderen, bijvoorbeeld mensen met een Wajong-uitkering en statushouders.
  • Bijdragen aan het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed De Nieuwe Hollandse Waterlinie, middels Leerwerkbedrijf Nieuwe Hollandse Waterlinie.