Leren en werken

Van-werk-naar-werk, opleiding en omscholing vragen om een regionale aanpak. Het opleidingsniveau in de regio Rivierenland is in vergelijking met andere regio’s niet erg hoog. Nog steeds heeft bijna 50% van de werkenden of werkzoekenden geen startkwalificatie.

 

Uit de Gelderse arbeidsmarktanalyse blijkt dat vooral de kwalitatieve vervangingsvraag in de nabije toekomst moeilijk kan worden vervuld. Het belang van een goed functionerend Leerwerkloket en de uitgangspunten van ‘Een Leven Lang Leren’ zijn daarmee evident. Het Leerwerkloket van Werkzaak Rivierenland richt zich daarbij op een duurzame uitplaatsing van mensen op de arbeidsmarkt.

Niet baanzekerheid staat daarbij voorop, maar werkzekerheid. Het belang van het behalen van een startkwalificatie is niet meer alles bepalend. De uitgangspunten van ‘Een Leven Lang Leren’ en voorbereiding op de beroepen van de toekomst bieden meer garanties voor werkzekerheid. Het Leerwerkloket werkt zeer nauw samen met het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) in de regio. Duurzame arbeidsinpassing en het tegengaan van voortijdig schoolverlaten liggen in elkaars verlengde.

Entree onderwijs

De Entreeopleiding is er voor jongeren zonder een diploma van een vooropleiding. Dit onderwijs bereidt jongeren voor op de arbeidsmarkt of op doorstroming naar een mbo-2-opleiding. Met de entreeopleiding kunnen leerlingen de belangrijkste vaardigheden ontwikkelen die zij nodig hebben voor een baan. Om een entreeopleiding te volgen moeten leerlingen op 1 augustus 16 jaar zijn. Leerlingen krijgen onderwijs op school en in de beroepspraktijk. Zij krijgen intensieve (individuele) coaching en loopbaanbegeleiding. Na 4 maanden krijgt elke leerling een bindend studieadvies. Bij goede resultaten is dit advies ondersteunend. Het advies bevat mogelijk aanwijzingen voor stage of extra aandacht voor een bepaald aspect van de opleiding.

Bij gebrek aan studieresultaten kunnen mbo-instellingen een leerling adviseren:

 

  • te kiezen voor een andere opleiding of leerweg;
  • het onderwijs te verlaten.

Dit advies is bindend. Scholen moeten jongeren onder de 18 jaar na een bindend advies een andere, beter passende entreeopleiding bieden. Mbo-instellingen mogen jongeren onder 18 jaar met een bindend studieadvies niet weigeren voor een andere (entree)opleiding.

Om een eventuele overgang succesvol te laten zijn overlegt het ROC met de gemeente (RMC-functionaris) en de Werkzaak Rivierenland. Met een diploma van een entreeopleiding kunnen leerlingen doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 2. Ook kunnen zij uitstromen naar de arbeidsmarkt.

Shares
Share This