Aantallen beschut werkplekken per gemeente 2017 en 2018 bekend

feb 4, 2017 | Nieuws

Het ministerie heeft, vooruitlopend op de publicatie in de Staatscourant, bekend gemaakt hoeveel beschut werk-plaatsen elke gemeente in 2017 en 2018 dienen te organiseren.

Met inwerkingtreding per 1 januari 2017 van de gewijzigde Participatiewet is het voor gemeenten verplicht om de voorziening beschut werk aan te bieden aan personen die daarop zijn aangewezen.

In het vierde lid van het gewijzigde artikel 10b van de Participatiewet is opgenomen dat bij ministeriële regeling het aantal te realiseren beschut werkplekken kan worden vastgesteld per gemeente. Deze aantallen zullen uiteindelijk in 2048 bij elkaar opgeteld overeenkomen met de aantallen in de raming en daarmee de financiering vanuit het Rijk.

Bij de gepresenteerde aantallen is uitgegaan van een ingroeipad van vijf jaar, zodat gemeenten vijf jaar de tijd krijgen om het aantal plekken te realiseren waar ook in de financiering van de plekken en bij invoering van de Participatiewet vanuit is gegaan.

Volgens nagekomen informatie van het Ministerie wordt bij het tellen van het aantal gerealiseerde plaatsen een gemiddelde duur van 31 uur per week aangehouden. Dit zal nader worden toegelicht in de nog te publiceren Regeling aantallen beschut werk.

Voor de Regio rivierenland zijn de aantallen per gemeente als volgt: