Terugblik en Vooruitblik 2022 – 2023

Regionaal Mobiliteitsteam Rivierenland

Het Regionale Mobiliteitsteam Rivierenland (RMT) is, onder de naam RivierenlandWerkt volledig operationeel geworden in 2022. Het team is op sterkte en er werd in het laatste kwartaal van 2022 een lichte communicatie campagne gevoerd in de social media en lokale huis-aan-huis kranten om de bekendheid te vergroten onder de inwoners van Rivierenland en het zogenaamde onbenutte arbeidsmarktpotentieel in het bijzonder. Kort gezegd mensen die willen en kunnen werken maar hulp kunnen gebruiken bij de weg naar nieuw werk. Ook werd in de campagne aandacht besteed aan de Leven Lang Ontwikkelen.

De ambitie voor 2023 is om de samenwerking verder te versterken en te borgen. Om dat te bereiken willen we door middel van een pilot de kennis van elkaars dienstverleningsaanbod vergroten en de toegevoegde waarde daarvan in de praktijk ervaren.

RMT-samenwerking biedt hulp op maat

Binnen het RMT werken gemeenten, UWV, onderwijs, Werkzaak Rivierenland, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), vakbonden en werkgeversorganisaties werken samen. Zij bieden ondersteuning  om die hulp te kunnen biedenaan mensen die net iets meer hulp nodig hebben bij het verkennen van (hun) mogelijkheden op de arbeidsmarkt en het zoeken en vinden van werk. Door de mogelijkheid om dienstverlening ‘ontschot’ aan te bieden kan het RMT soms meer dan de reguliere begeleiding en maatregelen van de partners. Het RMT biedt op basis van de vraag van de klant hulp op maat. Ongeacht of iemand bijvoorbeeld al een uitkering heeft.

Campagne RivierenlandWerkt.nu

De campagne heeft geleid tot het vergroten van de instroom, het aantal aanmeldingen. Meer mensen wisten het RMT te vinden via de website of het speciale telefoonnummer.

De resultaten van de campagne waren dermate bemoedigend, dat voor 2023 meer inspanning wordt gepleegd op communicatie. Naast de inzet van social media en lokale kranten zal ook worden gewerkt met promoteams in de steden en dorpen in Rivierenland. In de campagne worden ook de mogelijkheden in de kanssectoren (Logistiek, Techniek, Agri en Zorg) nadrukkelijk belicht. Een deel van de communicatie-inspanningen worden gefinancierd uit de middelen die het Rijk via ‘Dichterbij dan je denkt’ ter beschikking heeft gesteld.

Speciale aandacht voor ZZP’ers, jongeren en mensen uit de Banenafspraak

Het RMT helpt mensen die een baan hebben maar met werkloosheid worden bedreigd, zodat ze zo snel mogelijk van werk-naar-werk gaan. Er is speciale aandacht voor zzp’ers, mensen uit de Banenafspraak en jongeren. Ook voor bedrijven en sectoren is er ondersteuning: bijvoorbeeld om personeel van werk naar werk te begeleiden, of bij de uitdaging om voldoende gekwalificeerd personeel binnen te halen.

Oriëntatie op ondernemerschap

Het ROC Rivor programma ‘Oriëntatie op ondernemerschap’ voor startende ondernemers vanuit het UWV is inmiddels door ruim 70 kandidaten afgesloten en een vast onderdeel van de RMT dienstverlening. Er blijkt grote animo voor het door ROC Rivor en UWV ontwikkelde programma. ROC Rivor heeft het programma i.s.m. Ondernemend Rivierenland (ONR) en UWV doorontwikkeld en toegespitst op startende ondernemers. Met dit unieke project wordt (startend) ondernemerschap in Rivierenland gestimuleerd.

Kijk op de website: www.rivierenlandwerkt.nu