Regionale strategische agenda Onderwijs en Arbeidsmarkt Rivierenland vastgesteld!

sep 9, 2021 | Nieuws

RW-POA draagt bij aan een zo optimaal mogelijk functionerende Rivierenlandse arbeidsmarkt. De afgelopen jaren is hier volop in geïnvesteerd. En ook op dit moment gebeurt er veel in de regio waarop we trots zijn. Denk aan alle Perspectief op Werk projecten, gefinancierd door het ministerie SZW, de initiatieven in het kader van het “Covid19 overbruggingsbudget” van de provincie Gelderland en natuurlijk alle lopende reguliere initiatieven die organisaties die deel uitmaken van het RW-POA netwerk ondernemen.

Om ook de komende jaren samen resultaten te boeken, is er behoefte aan een richtinggevend kader waarbinnen we projecten willen oppakken. De partners van RW-POA Rivierenland spraken af om hiervoor een strategische agenda Onderwijs en Arbeidsmarkt op te stellen. In Q1 en Q2 van 2021 voerde het programmabureau RW-POA gesprekken met vele organisaties in Rivierenland. Deze gesprekken leidden tot de strategische agenda die in juni door het Bestuurlijk Overleg van RW-POA is vastgesteld.

Toekomstbestendige arbeidsmarkt in 2025

De agenda stelt de volgende ambitie centraal: Rivierenland heeft in 2025 een toekomstbestendige arbeidsmarkt waar alle mensen hun talenten benutten, zich blijven ontwikkelen en kunnen meedoen, en waar bedrijven over voldoende en passend gekwalificeerde medewerkers kunnen beschikken.

De agenda bestaat uit vier sporen waar we de komende jaren extra actie op willen zetten: beschikbaarheid van Rivierenlands talent, hun wendbaarheid, het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt en een vierde spoor dat zich richt op de randvoorwaarden om hier te komen. Zoals samenhang met andere beleidsterreinen in de regio waaronder economische ambities of openbaar vervoer.

Nu samen aan de slag om deze te vertalen naar een uitvoeringsagenda

De strategische agenda bevat de richting, maar nog geen concrete acties. Eind juni vond een werksessie plaats waarin de partners hiervoor input hebben gegeven. Het programmabureau van RW-POA verwerkt momenteel deze input. Het doel is om eind 2021 de uitvoeringagenda vast te stellen met daarin de acties voor de komende jaren.

De ontwikkeling van de strategische agenda en de acties genoemd in het uitvoeringsplan worden gefinancierd vanuit de RegioDeal FruitDelta Rivierenland en de door RW-POA Rivierenland zelf geleverde verplicht cofinanciering. Los van deze basisfinanciering, bestaat er natuurlijk de mogelijkheid om voor bepaalde acties aanvullende financiering vrij te spelen of te zoeken mocht dit nodig zijn.