Regionaal Werkcentrum

Op deze pagina vindt u informatie over de vorming van de regionale werkcentra in Nederland en in Rivierenland in het bijzonder.

Het huidige kabinet  heeft de ambitie om een arbeidsmarktinfrastructuur in te richten waarin niemand verdwaalt en iedereen tijdig toegang krijgt tot passende ondersteuning als dat nodig is. De ambitie is meer inzet op preventieve dienstverlening om werkloosheid te voorkomen of te verkorten en om mensen duurzaam inzetbaar te houden. Daarvoor kunnen werkenden en werkgevers terecht bij de private dienstverleners en/of de sectorale dienstverlening. Het kabinet onderzoekt of het mogelijk is voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben het publieke dienstverleningsaanbod te verbreden en beter toegankelijk te maken. Daarnaast is het streven om de publieke arbeidsmarktdienstverlening eenvoudiger en efficiënter te organiseren.

Dit tracht men te bereiken door de ontwikkeling van een ‘regionaal werkcentrum’.

Meer informatie over de uitgangspunten en ambitie leest u in:

Kamerbrief lezen

Kamerbrief uitgangspunten voor de uitbreiding van de arbeidsmarktinfrastructuur

Startnotitie lezen

Startnotitie Uitwerking Arbeidsmarktinfrastructuur

Deelname Rivierenland aan werkgroep governance

Op dit moment werken SZW, UWV, Divosa/VNG/gemeenten, sociale partners, vertegenwoordiging namens de 35 arbeidsmarktregio’s, SBB, MBO-raad en de input van adviserende partijen samen aan een procesvoorstel voor de uitbreiding van de arbeidsmarktinfrastructuur.

Dit procesvoorstel voor de nieuwe inrichting van de arbeidsmarktinfrastructuur bouwt voort op de uitkomsten van eerdere landelijke programma’s zoals Matchen op Werk, Perspectief op Werk en de RMT aanpak. In werkgroepen – ingevuld door de direct betrokken stakeholders en SZW – wordt gezamenlijk de toekomstige arbeidsmarktinfrastructuur nader uitgewerkt. Voor nu zijn er twee werkgroepen gestart, namelijk: dienstverlening en governance. Wij zijn als regio uitgekozen om alle 35 arbeidsmarktregio’s in de werkgroep governance te vertegenwoordigen.

Samen met alle andere partners gaan we tweewekelijks in overleg om te werken aan een concept document. De werkgroep gaat aan de slag met een opzet voor een aantrekkelijke meerjarenagenda op landelijk en regionaal niveau uit, met mede op arbeidsmarktinformatie gebaseerde beleidsdoelen en monitoringsuitkomsten, waarop gemonitord, geëvalueerd en gestuurd wordt.

Daarnaast wordt er gewerkt aan één gezamenlijk governancestructuur op landelijk en regionaal niveau, voor afstemming, besluitvorming over en coördinatie van de regionale arbeidsmarktdienstverlening. Dit in de vorm van één landelijk beraad en in iedere arbeidsmarktregio één regionaal beraad. Het proces voor de totstandkoming van de concepten van beide werkgroepen is als volgt:

Na afronding van de werkgroepen, starten andere werkgroepen onder andere op het gebied van wet- en regelgeving en financiën.

Voorbeelden van ontwikkeling regionaal werkcentrum in andere arbeidsmarktregio’s

Verschillende regio’s zijn gestart met de ontwikkeling of implementatie van hun eigen regionale werkcentrum. Hier vindt u enkele voorbeelden:

Regionaal nieuws

Nieuwe website RW-POA Rivierenland

Nieuwe website RW-POA Rivierenland

De RW-POA website ondergaat op dit moment een flinke make-over. Het RW-POA team werkt samen met jonge ondernemers uit de regio en studenten van het ROC Rivor aan het creëren van een frisse en...

Aantal WW uitkeringen in Rivierenland stijgt

Aantal WW uitkeringen in Rivierenland stijgt

In tegenstelling tot vorige maand, steeg in oktober weer het aantal WW-uitkeringen in Gelderland. De enige Gelderse regio waar het aantal WW-uitkeringen niet steeg, was Midden-Gelderland. Daar...