Provinciale & Europese subsidies

Het Regionaal Werkbedrijf en Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt Rivierenland is namens de regio verantwoordelijk voor de aanvraag, uitvoering en monitoring van verschillende subsidies.

Europees

Ook Europese subsidies spelen een belangrijke rol in regio Rivierenland. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) biedt vanuit het thema ‘Actieve Inclusie’ in de periode van 2014-2020 de mogelijkheid voor het aanvragen van een subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zijn onder anderen mensen met een arbeidsbeperking, werkloze 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Daarnaast is een deel van het beschikbare subsidiebudget bestemd voor de (ex-)leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. Goede beheersing van de Nederlands taal is een belangrijke factor voor het vinden van werk. Daarom valt het wegwerken van taalachterstand ook onder deze subsidie.

De projectperiode is opgedeeld in verschillende deelperiodes, waarvan in de eerste (2014-2016) en tweede (2016-2018) periode door Rivierenland reeds aanspraak is gemaakt op de subsidie. Er zijn in beide periodes twee aanvragen gedaan; een gemeentelijke aanvraag en een aanvraag vanuit verschillende voortgezet speciaal onderwijs scholen en praktijkscholen.

Gemeentelijke aanvraag

De gemeentelijke aanvraag wordt uitgevoerd door Werkzaak. In de eerste periode zette Werkzaak zich in om de werkloosheid in de regio terug te dringen en te investeren in mensen door onder andere het aanbieden van cursussen die de vaardigheden van werkzoekenden vergroten. Hierdoor ontstonden er gelijke kansen op een baan ongeacht de achtergrond van een werkzoekende. De aanpak richtte zich op effectieve routes naar werk, waarbij rekening wordt gehouden met de vragen van de werkgevers. Dit wil zeggen dat elke werkzoekende zijn eigen route doorloopt.

In de tweede periode welke officieel per mei 2017 is gestart, zet Werkzaak zich in om deelnemers binnen het ESF project door middel van leerwerktrajecten effectieve routes naar werk te geven.

Scholen aanvraag

Aanleiding van de beide projecten was dat voor veel leerlingen geen passende uitstroom kan worden bereikt. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om probleem- en risicojongeren met een slecht perspectief op de arbeid. Ook betreft het jongeren die zelf een slecht beeld hebben van de voor hen geschikte uitstroomrichtingen.

De doelstelling van het oude en huidige project is enerzijds dan ook om arbeidsoriëntatie van de leerlingen in een vroeg stadium te begeleiden, testen en matchen met hun competenties.

Anderzijds is ook het vergroten van het aantal stages en concrete opdracht een doelstelling van dit project. Leerlingen worden dus intensief voorbereid op arbeid middels beroepsgericht onderwijs en stages.

Het aanbieden van branche gerichte cursussen en het organiseren van stageplaatsen bij bedrijven en instellingen draagt bij aan het verwezenlijken van bovenstaande doelstelling.

Fairplaza

Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking (SITS)

Vanaf 1 juni 2015 kan in het kader van ESF 2014-2020 subsidie worden aangevraagd voor projecten sociale innovatie in het sociaal domein en/of transnationale samenwerking.

Bij sociale innovatie projecten moet het gaan om projecten die een antwoord kunnen geven op maatschappelijke uitdagingen op het terrein van actieve inclusie. Deze projecten kunnen in transnationale samenwerking worden uitgevoerd maar het is ook mogelijk subsidie aan te vragen voor andere transnationale projecten op het gebied van actieve inclusie.

 

Per project is subsidie van tenminste 60.000 euro tot ten hoogste 190.000 euro mogelijk, uitgaande van 50% co-financiering. In totaal is 5,3 miljoen euro beschikbaar. Het aanvraagtijdvak sluit per 31 december 2019 of zodra het budget op is. De subsidie kan worden aangevraagd door centrumgemeenten van arbeidsmarktregio’s, het UWV of het ministerie van Veiligheid en Justitie.

In Rivierenland worden de mogelijkheden voor het indienen van een subsidieaanvraag voor de regeling op dit moment verder onderzocht.

Shares
Share This