Provinciale & Europese subsidies

Het Regionaal Werkbedrijf en Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt Rivierenland is namens de regio verantwoordelijk voor de aanvraag, uitvoering en monitoring van verschillende subsidies.

Europees – Actieve Inclusie 2014-2020

Ook Europese subsidies spelen een belangrijke rol in regio Rivierenland. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) biedt vanuit het thema ‘Actieve Inclusie’ in de periode van 2014-2020 de mogelijkheid voor het aanvragen van een subsidie voor het terugdringen van
jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zijn onder anderen mensen met een arbeidsbeperking, werkloze 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Daarnaast is een deel van het beschikbare subsidiebudget bestemd voor de (ex-)leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs (VSO en PrO). Goede beheersing van de Nederlands taal is een belangrijke factor voor het vinden van werk. Daarom valt het wegwerken van taalachterstand ook onder deze subsidie.

De projectperiode is opgedeeld in verschillende deelperiodes. Binnen deze deelperiodes is reeds voor meerdere projecten door Rivierenland subsidies aangevraagd. Op dit moment loopt er nog één project vanuit de gemeentelijke aanvraag en één project voor het VSO&PrO.

Het project vanuit de gemeentelijke aanvraag, ‘Leerwerkroutes Werkzaak Rivierenland’, wordt uitgevoerd door Werkzaak Rivierenland. In het project van VSO&PrO nemen de volgende scholen deel: RSG Lingecollege, PRO De Brug, De Cambier – Brede Zorgschool Tiel en Koningin Wilhelmina College Culemborg.

Europees – Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking (SITS)

Vanaf 1 juni 2015 kan in het kader van ESF 2014-2020 subsidie worden aangevraagd voor projecten sociale innovatie in het sociaal domein en/of transnationale samenwerking. Bij sociale innovatieve projecten moet het gaan om projecten die een antwoord kunnen geven op maatschappelijke uitdagingen op het terrein van actieve inclusie. Deze projecten kunnen in transnationale samenwerking worden uitgevoerd maar het is ook mogelijk subsidie aan te vragen voor andere transnationale projecten op het gebied van actieve inclusie.

Per project is subsidie van tenminste 60.000 euro tot ten hoogste 190.000 euro mogelijk, uitgaande van 50% co-financiering. In totaal is 5,3 miljoen euro beschikbaar. Het aanvraagtijdvak sluit per 31 december 2019 of zodra het budget op is. De subsidie kan worden aangevraagd door centrumgemeenten van arbeidsmarktregio’s, het UWV of het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Voor meer informatie over de regeling en eventuele interesse in het aanvragen van de subsidie kunt u terecht op de website van Uitvoering van Beleid SZW (het voormalige Agentschap Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Voor overige vragen kunt u contact nemen met Nicole Westerterp via: westerterp@rwpoa.nl

Europees – Duurzame inzetbaarheid (DI)

Duurzame inzetbaarheid is het gemotiveerd, gezond en productief houden van werkenden om hen in staat te stellen tot aan pensionering binnen of buiten de organisatie te blijven werken. Dit is een aangelegenheid die zowel de werkende als de werk- of opdrachtgever aangaat. Vanuit het Europees Sociaal Fonds worden er twee deelregelingen aangeboden:

DI bedrijven/instellingen

Werk- en opdrachtgevers die advies in willen winnen ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van hun werkenden, kunnen een subsidieaanvraag indienen. De projecten kunnen zijn gericht op de het bevorderen van vitaliteit, persoonlijke ontwikkeling, een sociale werkomgeving of bijvoorbeeld flexibele werkvormen. Bekijk hier een aantal voorbeeldprojecten. Er zijn reeds drie aanvraagrondes geweest. Van 25 t/m 29 juni 2018 wordt een volgend tijdvak opengesteld voor de subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven en instellingen.

DI sectoren en regio’s

O&O-fondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners kunnen subsidie aanvragen voor een breed (inter)sectoraal of regionaal plan dat leidt tot beleidsvorming, onderzoek, monitoring of pilots ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Op 11 mei 2016 werd de subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid Regio’s en Sectoren gepubliceerd in de staatscourant.  De eerste aanvraagperiode liep van 19 september tot 28 oktober 2016. Voor het thema Duurzame Inzetbaarheid voor regio’s en sectoren is dit aanvraagtijdvak 12,5 miljoen euro beschikbaar. Houd deze website in de gaten voor informatie over de regeling, voorlichtingsbijeenkomsten en de opening van een nieuw tijdvak in 2018.

Voor overige vragen kunt u contact nemen met Nicole Westerterp via: westerterp@rwpoa.nl

 

Provinciaal

Het ondersteuningsteam van RW-POA Rivierenland vraagt ook jaarlijks een subsidie ‘organiserend vermogen’ aan bij de provincie Gelderland. Dit om de uitvoering van verschillende projecten onder de vlag van RW-POA, zoals het Talent Event, Werkconferentie Onderwijs&Arbeidsmarkt en activiteiten in het kader van het Techniekpact te kunnen realiseren.

Vanuit de provincie Gelderland worden er ook subsidies beschikbaar gesteld voor losse projecten of activiteiten gericht op het thema Onderwijs&Arbeidsmarkt. Voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden kunt u terecht op de volgende website:

https://www.gelderland.nl/Onderwijs-en-arbeidsmarkt