Platform voor startende ondernemers in Rivierenland

mei 16, 2017 | Nieuws

In Tiel is sinds 2 jaar het Centrum voor Jong Ondernemen (CVJO) gevestigd. Het initiatief heeft nog niet geleid tot de gewenste resultaten. Vandaar dat momenteel met verschillende partijen wordt verkend hoe een succesvol starters platform gerealiseerd kan worden. Er is een inventarisatie gemaakt onder stakeholders in de regio Rivierenland.

Daarin is de bereidheid gepolst om mee te werken aan een samenwerkingsverband waarin de startende ondernemers voorzien worden van én werk én een netwerk met ondersteunende diensten en onderwijs.

Inmiddels is een start gemaakt met de inventarisatie onder stakeholders in de regio Rivierenland waarin de bereidheid is gepolst mee te werken aan samenwerkingsverband waarin de startende ondernemers voorzien worden van én werk én een netwerk met ondersteunende diensten en onderwijs.

Gespreksronde

Er zijn oriënterende gesprekken gevoerd met (startende) ondernemers, bestuurders van ondernemersverenigingen, aanbieders van flexplekken/faciliteiten voor startende ondernemers, de gemeente, UWV en ROC Rivor. Ook is gesproken met de aanjager van StartUp Nijmegen. StartUp Nijmegen is een doorstart van het CvJO in deze stad.

Uit deze gesprekken bleek dat de verschillende stakeholders positief staan t.a.v. een doorstart in welke vorm ook. Tevens was er de bereidheid om gezamenlijk verder te verkennen hoe en onder welke condities een doorstart mogelijk is.

Brainstorm met mogelijke partners

Op 11 mei heeft een brainstorm bijeenkomst plaatsgevonden in het Praktijklab van ROC Rivor met 20 stakeholders. Er werd concreet gediscussieerd over de vragen: Wat is nodig om een succesvol startersplatform in de regio mogelijk te maken? En wat wil iedere stakeholder daarin bijdragen.

De brainstorm en discussie werden gericht gevoerd over de vier bouwstenen die nodig zijn:

  • Facilitair & infrastructuur (werkplek, locatie, ondersteuning, digitale portal)
  • Ontwikkeling, netwerk & kennisoverdracht (opleiding, training, coaching, en beschikbaarheid van netwerken)
  • Organisatie (rol aanjager/trekker, aanbod naar starters, programma)
  • Financiën & geldstromen (businessmodel, inkomsten, uitgaven, investering benodigd)

Een greep uit de eerste, grove uitkomsten:

Zorg voor een seniore aanjager, een (arrivé) ondernemer die zijn/haar sporen heeft verdiend, beschikt over een groot netwerk in de regio en bereid is tegen een geringe vergoeding zijn kennis, ervaring en netwerk ter beschikking te stellen.

Zorg voor een sterk, herkenbaar merk en zet dit stevig in de regionale markt. Het label en de branding van Startup Nijmegen werd daarbij als goed voorbeeld herkend.

Zorg voor een aantrekkelijke, inspirerende locatie en inrichting.

Begin in één gemeente / stad.

 

Zorg voor een goede en goed georganiseerde toegang tot kennis- en ondernemersnetwerken. Alle aanwezige vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen en onderwijsinstellingen willen hier graag aan meewerken. Het netwerk levert expertise (coaching van ervaren ondernemers, meester-gezel, minimodules, workshops) en ingangen voor business.

Inventariseer onder startende ondernemers de behoefte aan dienstverlening en ondersteuning en de wijze waarop het het best kan worden aangeboden (fysieke plek, netwerk vs virtueel). Hierbij is opgemerkt dat er in Rivierenland niet alleen starters zijn in de (zakelijke) dienstverlening, maar er juist veel ZPP’ ers starten in de bouw-, schilder-, installatie-, en technische sector.

Vervolg

N.a.v. de uitkomsten van brainstorm bijeenkomst zal met een beperkte, actieve initiatiefgroep een (of enkele) scenario’s worden uitgewerkt en worden voorzien van een businesscase.

Het uiteindelijke plan met financiële onderbouwing zal eind september ter besluitvorming worden voorgelegd.

Mocht u geïnteresseerd zijn en een actieve bijdrage willen leveren aan het realiseren van een startersplatform, neem dan contact op met Paul Nieuwenhuis, paul.nieuwenhuis@boomenbos.com, 06 46730801.