Wat is het RW-POA Rivierenland?

Het Regionaal Werkbedrijf – Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (RW-POA) Rivierenland is een regionaal bestuurlijk samenwerkingsverband: een netwerkorganisatie bestaande uit vertegenwoordigers van regiogemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties, UWV, Werkzaak Rivierenland en onderwijsinstellingen (VSO/PrO en mbo).

Het RW-POA Rivierenland is opgericht om sturing te geven aan de realisatie van de Banenafspraak en stimuleert activiteiten ter verbetering van de aansluiting van onderwijs op de vragen vanuit de arbeidsmarkt.

De bestuurders en partners van de netwerkorganisatie hebben hun ambities voor een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt vastgelegd in een regionale agenda onderwijs en arbeidsmarkt Rivierenland. De regionale agenda onderwijs en arbeidsmarkt vormt de kapstok voor alle projecten, activiteiten en inspanningen van het RW-POA Rivierenland.

Regionale agenda onderwijs en arbeidsmarkt

De regionale agenda onderwijs en arbeidsmarkt biedt een strategische meerjarige arbeidsmarktagenda voor de arbeidsmarktregio Rivierenland. De agenda sluit aan bij de Regio Deal FruitDelta Rivierenland, programmalijn Inclusief. In de agenda staan drie sporen centraal.

Beschikbaarheid van talent

Wendbaarheid en behoud van talent

Inclusief talent

Uitdagingen:

 • Stimuleren in/doorstroom onderwijs naar kansrijke arbeidsmarktsectoren
 • Ontsluiten van onbenut arbeidspotentieel
Uitdagingen:
 • Investeren in menselijk kapitaal zodat medewerkers behouden blijven en voldaan kan worden aan de toenemende vraag naar hoger gekwalificeerd personeel
 • Verbeteren aansluiting en wendbaarheid onderwijs bij ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
 • Bevorden mobiliteit zowel inter- als intrasectoraal
Uitdagingen:
 • Terugdringen van (langdurige) werkloosheid
 • Inspanning op behoud/groei van banen voor mensen met een arbeidsbeperking

Activiteiten:

Organiserend vermogen / Techniekpact Rivierenland

Ieder jaar coördineert RW-POA Rivierenland projecten en activiteiten die bijdragen aan de uitvoering van het Gelders Techniekpact om de instroom, doorstroom en uitstroom binnen de technieksector te vergroten en versterken en hierbij ook aandacht te hebben voor brede doelgroepen in het kader van leven lang ontwikkelen.

Activiteiten:

Uitvoeringsplan COVID-19 arbeidsmarktregio Rivierenland

Met een extra financiële impuls, die door de provincie Gelderland beschikbaar is gesteld voor het beperken van de negatieve effecten op de economie en samenleving als gevolg van COVID19, wordt ingezet op:

1. ‘Van Werk naar Werk-trajecten’ en snelle omscholing

2. Beschikbaar maken en behouden van voldoende stages en leerbanen.

Lees hier voor aanvalsplan Rivierenland

Sociaal aanvullend pakket COVID-19

Het doel van dit pakket is om mensen die nu in onzekerheid verkeren de zekerheid te bieden dat ze aanspraak kunnen maken op passende begeleiding bij het zoeken naar werk of nieuwe bedrijfsactiviteiten en inkomen. De aanpak van de passende ondersteuning richt zich op sectoren, de reguliere uitvoering van UWV en gemeenten, en aanvullende crisisdienstverlening door regionale mobiliteitsteams.

Alle steun- en herstelmaatregelen zijn hier te vinden in één handig overzicht

Activiteiten:

Perspectief op Werk.

Perspectief op Werk versterkt en verbindt bestaande en nieuwe initiatieven in de regio met een financiële impuls om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. In Rivierenland omvat het actieplan 17 projecten

Regionaal marktbewerkingsplan.

Het Regionaal Werkbedrijf heeft de taak banen te realiseren voor mensen met een beperking. Deze opdracht volgt uit de Wet Banenafspraak en is opgenomen in Besluit SUWI. Elk jaar stelt RW-POA Rivierenland hiertoe een regionaal marktbewerkingsplan op

ESF REACT-EU.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een Europese subsidiestroom die door het ministerie van SZW wordt verdeeld over de arbeidsmarktregio’s en bedoeld is om (kwetsbare) mensen duurzaam aan het werk te helpen.

Randvoorwaarden:

 – Bereikbaarheid bedrijven en onderwijs

Regiomarketing: Rivierenland als werk- en investeringsregio

Aantrekkelijkheid van de regio voor jongvolwassenen

Een klimaatbestendige en water robuuste regio

Beschikbaarheid van talent

Uitdagingen:

 • Stimuleren in/doorstroom onderwijs naar kansrijke arbeidsmarktsectoren
 • Ontsluiten van onbenut arbeidspotentieel

Activiteiten:

Organiserend vermogen / Techniekpact Rivierenland

Ieder jaar coördineert RW-POA Rivierenland projecten en activiteiten die bijdragen aan de uitvoering van het Gelders Techniekpact om de instroom, doorstroom en uitstroom binnen de technieksector te vergroten en versterken en hierbij ook aandacht te hebben voor brede doelgroepen in het kader van leven lang ontwikkelen.

Wendbaarheid en behoud van talent

Uitdagingen:
 • Investeren in menselijk kapitaal zodat medewerkers behouden blijven en voldaan kan worden aan de toenemende vraag naar hoger gekwalificeerd personeel
 • Verbeteren aansluiting en wendbaarheid onderwijs bij ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
 • Bevorden mobiliteit zowel inter- als intrasectoraal
Activiteiten:

Uitvoeringsplan COVID-19 arbeidsmarktregio Rivierenland

Met een extra financiële impuls, die door de provincie Gelderland beschikbaar is gesteld voor het beperken van de negatieve effecten op de economie en samenleving als gevolg van COVID19, wordt ingezet op:

1. ‘Van Werk naar Werk-trajecten’ en snelle omscholing

2. Beschikbaar maken en behouden van voldoende stages en leerbanen.

Lees hier voor aanvalsplan Rivierenland

Sociaal aanvullend pakket COVID-19

Het doel van dit pakket is om mensen die nu in onzekerheid verkeren de zekerheid te bieden dat ze aanspraak kunnen maken op passende begeleiding bij het zoeken naar werk of nieuwe bedrijfsactiviteiten en inkomen. De aanpak van de passende ondersteuning richt zich op sectoren, de reguliere uitvoering van UWV en gemeenten, en aanvullende crisisdienstverlening door regionale mobiliteitsteams.

Alle steun- en herstelmaatregelen zijn hier te vinden in één handig overzicht

Inclusief talent

Uitdagingen:
 • Terugdringen van (langdurige) werkloosheid
 • Inspanning op behoud/groei van banen voor mensen met een arbeidsbeperking
Activiteiten:

Perspectief op Werk.

Perspectief op Werk versterkt en verbindt bestaande en nieuwe initiatieven in de regio met een financiële impuls om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. In Rivierenland omvat het actieplan 17 projecten

Regionaal marktbewerkingsplan.

Het Regionaal Werkbedrijf heeft de taak banen te realiseren voor mensen met een beperking. Deze opdracht volgt uit de Wet Banenafspraak en is opgenomen in Besluit SUWI. Elk jaar stelt RW-POA Rivierenland hiertoe een regionaal marktbewerkingsplan op

ESF REACT-EU.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een Europese subsidiestroom die door het ministerie van SZW wordt verdeeld over de arbeidsmarktregio’s en bedoeld is om (kwetsbare) mensen duurzaam aan het werk te helpen.

Randvoorwaarden:

 – Bereikbaarheid bedrijven en onderwijs

Regiomarketing: Rivierenland als werk- en investeringsregio

Aantrekkelijkheid van de regio voor jongvolwassenen

Een klimaatbestendige en water robuuste regio