Aanpak jeugdwerkloosheid

Deze bouwsteen is gericht op bestrijding van jeugdwerkloosheid. Waar bestaat deze ondersteuning van het kabinet uit?

 • Budget voor coördinatie van een eigen regionale aanpak van de jeugdwerkloosheid;
 • Budget vanuit de generieke budgetten uit het steun- en herstelpakket om jongeren in de regio te begeleiden naar vervolgonderwijs of werk en budgetten uit andere regelingen. Dit zijn onder andere extra middelen voor gemeentelijke dienstverlening, voor aanvullende crisisdienstverlening door regionale mobiliteitsteams en voor bij- en omscholing via praktijkleren in het mbo.
 • Specifiek budget om schoolverlaters die door de crisis relatief hard geraakt worden te ondersteunen naar vervolgonderwijs of werk. Hierbij gaat het om:
  • Jongeren die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten (PrO, VSO, VSV);
  • Jongeren uit het mbo die een moeilijke start op de arbeidsmarkt hebben vanwege bijvoorbeeld hun opleidingsrichting of niet-westerse migratieachtergrond.

Het budget is bedoeld voor:

  • Langere duur in het onderwijs en een extra beroep op de subsidieregeling praktijkleren en studiefinanciering;
  • Het ondersteunen van jongeren door scholen en gemeenten.

Het kabinet heeft scholen en gemeenten gevraagd om – naast de begeleiding van jongeren naar vervolgonderwijs of werk – samen invulling te geven aan drie specifieke maatregelen om schoolverlaters te ondersteunen naar vervolgonderwijs of werk:

 1. Scholen stimuleren laatstejaars pro/vso-leerlingen en mbo-studenten om langer door te leren. Zo nodig voert de school begeleidingsgesprekken om de opleidingskeuze van de jongere om te buigen naar een kansrijke sector.
 2. In vroege afstemming met de gemeente en werkgever begeleiden de scholen de jongeren in het laatste jaar naar werk. Een combinatie van werken en leren kan interessant zijn omdat een mbo-certificaat of een praktijkverklaring de kans op duurzaam werk kan vergroten.
 3. Gemeenten en scholen bieden in onderlinge afstemming extra begeleiding in de nazorgfasen waarin kwetsbare schoolverlaters zonder baan en zonder vervolgopleiding zitten. Het is van belang hier aandacht voor te hebben zodat deze jongeren naar de juiste instantie doorverwezen kunnen worden voor ondersteuning terug naar school of naar werk.

In samenwerking met de projectgroep (kwetsbare) jongeren wordt er op dit moment door een projectleider een eerste aangezet gemaakt voor het regionale actieplan jeugdwerkloosheid. De projectleider gaat op basis van deskresearch, een analyse van de arbeidsmarkt en gesprekken met verschillende belangrijke partners op het gebied van jeugdwerkloosheid.

De betrokken partners zijn onder andere het RMC, scholen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs, Helicon, ROC Rivor, S-BB, de gemeenten, UWV, Werkzaak Rivierenland, Leerwerkloket Rivierenland, jongerenorganisaties en betrokken vanuit het regionale transformatiefonds. Het streven is om de aanpak uiterlijk in de zomer van 2021 gereed te hebben en vanaf het najaar hier verdere uitvoering aan te geven.